Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 1.98 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (TAMO) 2021-02-02 10:10:23 83.5 KB
Garbės nario vardo suteikimo nuostatai 2020-04-06 10:13:55 16.94 KB
Doros ir garbės švyturio vardo nominacijos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 14.56 KB
Tėvų klubo įstatai 2020-11-03 09:31:39 108.5 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos nuostatai 47.99 KB
Užsienio kalbų edukacinio centro įstatai 2020-12-08 22:22:28 83 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (darbininko) pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:40:00 2.08 MB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:40:17 2.21 MB
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:40:35 2.3 MB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:01 2.5 MB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:18 1.21 MB
Santechniko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:40 1.96 MB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:55 2.76 MB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2020-10-22 12:43:50 3.24 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:04 2.92 MB
Elektriko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:18 1.75 MB
Laboranto pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:51 2.12 MB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas 2020-04-02 12:07:19 15.49 KB
Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos 2020-04-02 12:07:49 261.25 KB
Mokinių priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją tvarkos aprašas 2020-04-02 12:08:10 18.23 KB
Prašymo į PUG priėmimo forma  2021-01-07 11:27:49 14.2 KB
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2021-01-05 09:59:31 16.98 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo 2021-01-05 10:01:01 25.5 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 2021-01-05 10:01:23 16.98 KB
Prašymas priimti į I klasę 2021-01-05 09:57:35 12.89 KB
Prašymų formos (priėmimas į 1, 5 klases, sutarties nutraukimas) 24.22 KB
Tvarkos
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020-10-31 12:12:37 700.25 KB
Metodinės tarybos veiklos reglamentas 2020-10-31 12:12:37 1.42 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-10-31 12:12:37 9.27 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-10-31 12:12:37 794.98 KB
Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas, organizuojant ugdymo procesą 2020-10-31 12:12:37 1.04 MB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2020/2022 m. m. 2020-10-31 12:12:37 507.62 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2020-10-31 12:12:37 568.59 KB
Dokumentų valdymo aprašas 745.87 KB
Mokinio elgesio taisyklės 420.02 KB
Mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo aprašas 2021-01-27 21:44:20 395.1 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo aprašas 2021-01-28 12:54:08 4.75 MB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-15 14:46:57 776.53 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-15 19:58:27 746.96 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. m. 2021-04-14 15:01:07 119.88 KB
Ugdymo planai
Pradinio ugdymo planas 2020/2021 m. m. 2021-04-22 14:32:59 532.98 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus įsakymas dėl pradinio ugdymo plano 3 skyriaus, 1 skirsnio 14.2, 15 punkto pakeitimo (2021 m. balandžio mėn. įsakymas) 2021-04-22 14:32:59 39.47 KB
Direktoriaus įsakymas dėl moksleivių atostogų laikotarpio pakeitimo, pakeičiant pradinio ugdymo programos ugdymo plano 3 skyriaus 1 skirsnio 15 punktą 2021-04-22 14:32:59 172.01 KB
Pagrindinio ugdymo planas 2020/2021 m. m. 2021-04-22 14:32:59 728.84 KB
Veiklos ataskaitos
Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta ,,Raseinių Šaltinio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita'' 2021-03-04 09:37:31 5.67 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2021-03-02 14:55:20 16.59 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2021-03-02 14:55:20 132.7 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo išvada 2021-03-02 14:55:20 339.62 KB
Veiklos planai
Veiklos planas 2020 2020-04-06 10:58:41 925.59 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai 2021-01-28 13:04:26 28.66 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai 2021-01-28 13:03:23 31.88 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 2 priedas (duomenų subjekto teisių įgyvendinimo) 2021-02-15 14:56:02 16.81 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 4 priedas (konfidencialumo įsipareigojimas) 2021-02-15 14:58:55 15.9 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 6 priedas (pranešimas apie asmens duomenų apsaugos pažeidimą) 13.62 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 21.15 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 19.35 KB
Sutikimų, sutarčių, aktų formos
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo medžiagos darbų perdavimo - priėmimo ir saugojimo aktas 2020-11-03 10:31:44 20.09 KB
Pagrindinio ugdymo sutarties forma 2020-11-03 10:29:28 32.66 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į 1-8 klases) (negalioja nuo 2021-02-09) 2021-02-18 16:19:09 24.55 KB
PUG sutarties forma 2020-11-03 10:29:57 24.96 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į PUG grupę) (negalioja nuo 2021-02-09) 2021-02-18 16:19:31 24.37 KB
Pradinio ugdymo sutarties forma 2020-11-03 10:30:08 28.71 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės sutarties forma 2020-11-03 10:30:28 23.11 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 21.15 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 19.35 KB
Programų, prašymų, sąrašų formos
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2021-01-05 09:59:31 16.98 KB
Ugdomojo projekto aprašymo forma 2020-11-03 10:39:42 20.21 KB
Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 2020-11-03 10:33:51 13.82 KB
Važiavimo išlaidų kompensavimo mėnesio ataskaita 2020-11-03 10:48:28 13.17 KB
Prašymas dėl vykimo nuosavu automobiliu 2020-11-03 10:34:06 17.1 KB
Prašymas dėl vykimo visuomeniniu transportu 2020-11-03 10:34:12 18.01 KB
Prašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo 2020-11-03 10:34:30 12.24 KB
Prašymas dėl komandiruotės nuosavu automobiliu 2020-11-03 10:34:39 16.51 KB
Prašymas dėl vienos nemokamos laisvos dienos suteikimo 2020-11-03 10:34:47 12.21 KB
Prašymas dėl komandiruotės į užsienį 2020-11-03 10:34:57 16.37 KB
Ilgalaikių planų šablonas 2020-11-03 10:43:37 37 KB
Klasės vadovo veiklos plano šablonas 2020-11-03 10:43:45 51 KB
Neformaliojo švietimo programos šablonas 2020-11-03 10:39:51 38.5 KB
Skaidrių šablonas 2020-11-03 10:43:54 946 KB
Dalykų modulių programa  2020-11-03 10:41:36 18.15 KB
Darbo laiko grafiko forma 2020-11-03 10:40:04 30 KB
Prašymas dėl darbo užmokesčio pažymos išdavimo 2020-11-03 10:35:06 25 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo  2020-11-03 10:35:13 12.24 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio netaikymo 2020-11-03 10:35:19 12.25 KB
Prašymas centralizuotai buhalterijai dėl darbo užmokesčio pervedimo 2020-11-03 10:35:29 12.56 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2020-11-03 10:35:37 12.08 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2020-11-03 10:36:15 12.3 KB
Pavaduotų/vestų pamokų ataskaita 2020-11-03 10:49:15 12.28 KB
Išplėstinis klasės sąrašas 2020-11-03 10:45:27 28.5 KB
Individualizuota programa 2020-11-03 10:41:43 42 KB
Pritaikyta programa 2020-11-03 10:41:52 25.5 KB
Stebėtos pamokos pažyma 2020-11-03 10:42:52 53.5 KB
Pažyma mokytojams, kurie vyksta stebėti pamokų 2020-11-03 10:42:59 24.5 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo 2021-01-05 10:01:01 25.5 KB
Prašymas tėvų dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2020-11-03 10:36:41 26 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 2021-01-05 10:01:23 16.98 KB
Prašymas priimti į I klasę 2021-01-05 09:57:35 12.89 KB
Prašymų formos (priėmimas į 1, 5 klases, sutarties nutraukimas) 24.22 KB
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas ir jo priedai
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2020-12-31 13:59:52 22.23 KB
Turizmo renginių programa 2020-12-31 14:00:30 40.5 KB
Tėvų informavimas apie organizuojamą išvyką 2020-12-31 12:03:07 28.5 KB
Saugos instruktažo rekomendacijos 2020-12-31 12:03:07 34.5 KB
Saugos registravimo žurnalas 2020-12-31 12:03:07 48 KB
Programos dalyvių sąrašas 2020-12-31 12:03:07 42.5 KB
Įsakymas dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo pakeitimas 2020-12-31 12:03:08 549.69 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo priedai
Prašymo į PUG priėmimo forma  2021-01-07 11:27:49 14.2 KB
Tėvų prašymas pateisinti praleistas pamokas (1 priedas) 2020-11-03 10:20:55 12.27 KB
Tėvų informacija dėl mokinio nedalyvavimo pamokose (2 priedas) 2020-11-03 10:21:04 12.39 KB
Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamosios priežasties praleistų pamokų (3 priedas) 2020-11-03 10:21:15 12.12 KB
Progimnazijos nelankymo apskaitos lapas (4 priedas) 2020-11-03 10:21:38 17.35 KB
Informacija apie praleistas pamokas mokslo metais (5 priedas) 2020-11-03 10:27:03 12.73 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita (I ketvirtis) 2021-05-07 12:27:30 4.54 MB
2020 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita (2020-12-31 d. duomenis) 2021-03-19 16:58:03 5.57 MB
Finansinės būklės ataskaita (2020-04-24 d. duomenis) 2021-03-19 16:58:03 4.92 MB
Finansinės būklės ataskaita (2020-06-30 duomenis) 2021-03-19 16:58:03 4.39 MB
Finansinės būklės ataskaita 3 ketvirtis (pagal 2020-09-30 duomenis) 2021-03-19 16:58:03 4.56 MB
2019 metų ataskaitos
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas ir ataskaita (2019 m. kovo 31 d.) 2020-11-03 22:11:48 4.48 MB
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (II ketvirtis) 2020-11-03 22:11:57 1.97 MB
Finansinės būklės ataskaita (2019 m. birželio 30 d.) 2020-11-03 22:12:07 2.6 MB
Finansinės būklės ataskaita (2019 m. rugsėjo 30 d.) 2020-11-03 22:12:17 3.42 MB
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (III ketvirtis) 2020-11-03 22:12:29 1.99 MB
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (2019-09-30 III ketvirtis) 2020-11-03 22:12:40 4.65 MB
Metinė finansinės būklės ataskaita (pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis) 2020-11-03 22:12:52 3.41 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2021 metų ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaita (I ketvirtis) 6.19 MB
2020 metų ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaita (metinė) 2021-03-19 16:56:50 12.82 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita (III ketvirtis) 2021-03-19 16:56:50 10.7 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (II ketvirtis) 2021-03-19 16:56:50 8.92 MB
Biudžeto vykdymo rinkinys (I ketvirtis) 2021-03-19 16:56:50 6.12 MB
2019 metų ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita (2019-10-14 Nr. 4) 2020-11-03 22:30:12 5.24 MB
Pajamų, įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2019-03-31 ketvirtinė) 2020-11-03 22:30:18 540.55 KB
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas ir ataskaita (2019 m. I ketvirtis) 2020-11-03 22:30:27 7.52 MB
Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita (2019-07-10 Nr. 2) 2020-11-03 22:30:35 7.66 MB
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas (2019 m. II ketvirtis) 2020-11-03 22:30:42 821.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019 m. III ketvirtis) 2020-11-03 22:30:50 5.78 MB
Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita (2019-10-17 Nr. 3) 2020-11-03 22:30:56 3.85 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019-09-30 III ketvirtis) 2020-11-03 22:31:03 0.97 MB
Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-11-03 22:31:08 11.09 MB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-04-01 17:39:28 2.49 MB
NŠ tvarkaraštis II pusmetis 2021-02-17 16:08:21 23.31 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimo aprašas 2020-10-31 12:08:42 2.63 MB
20 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2020-10-31 12:08:42 12.57 MB
20 dienų valgiaraštis 11 metų ir vyresniems vaikams 2020-10-31 12:08:43 13.97 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2020-10-29 17:31:36 415.04 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-10-29 17:31:36 306.29 KB
Mokymo priemonės 2020-10-29 17:31:36 16.4 KB
Įsigyti vadovėliai 2020-10-29 17:31:36 16.16 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinio elgesio taisyklės 420.02 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2020-11-03 21:57:53 2.19 MB
2019-12-31 V1-348 atsakingas asmuo 2020-11-03 21:59:33 312.95 KB
Antikorupcijos švietimo programa 2019-2022 2020-11-03 22:00:28 1.91 MB
Informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas 2019 m. 2020-11-03 22:01:58 4.76 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Direktoriaus įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo 2020-12-29 17:39:48 597.99 KB
Direktoriaus įsakymas dėl naujo nario pakeitimo vaiko gerovės komisijoje 2020-12-29 17:39:49 682.7 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-12-29 17:39:49 42.88 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 4 priedas 2020-12-29 17:39:49 1.38 MB
Įsakymo dėl vaiko gerovės komisijos pakeitimo 2020-12-29 17:39:49 1.14 MB
Švietimo būklės rodikliai Atnaujinta Dydis
2019 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 4.93 MB
2017 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.14 MB
2016 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 7.73 MB
2015 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.96 MB
2014 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.07 MB
2012 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 5.93 MB
2011 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 8.02 MB
2010 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 3.16 MB
2009 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 3.16 MB
Pailginta mokymosi dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugų teikimo sutartis 2020-10-31 11:57:13 23.11 KB
Pailgintos darbo dienos grupės veiklos nuostatai 2020-10-31 11:58:33 0.97 MB
Tėvų prašymas dėl priėmimo į pailgintą mokymosi dienos grupę ir sutikimas 2020-10-31 12:15:49 16.98 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-10-31 12:12:37 9.27 MB
Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų vertinimo aprašo 2 priedas 2020-12-23 11:42:26 26.23 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo planas 2020/2021 m. m. 2021-04-22 14:32:59 532.98 KB
Mokytojų pareigybių aprašas 2020-10-21 16:44:08 8.22 MB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pagrindinio ugdymo planas 2020/2021 m. m. 2021-04-22 14:32:59 728.84 KB
Mokytojų pareigybių aprašas 2020-10-21 16:44:08 8.22 MB
Vertinimai Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų vertinimo aprašo 2 priedas 2020-12-23 11:42:26 26.23 KB
Įsakymas dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo 24 punkto pakeitimo 2020-04-01 17:27:01 516.55 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2020-04-01 17:27:32 42.53 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-04-01 17:28:07 34.36 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2021-03-19 17:12:55 10.73 MB
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. IV ketvirtis) 2021-03-19 17:12:55 11.53 KB
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. III ketvirtis) 2021-03-19 17:12:55 11.39 KB
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. II ketvirtis) 2021-03-19 17:12:55 11.47 KB
Atestacijos komisijos dokumentai Atnaujinta Dydis
Atestacinės komisijos darbo reglamentas 2020-07-16 00:13:17 61.5 KB
Perspektyvinė atestacijos programa 2020-07-16 00:14:33 641.95 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į 1-8 klases) (negalioja nuo 2021-02-09) 2021-02-18 16:19:09 24.55 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į PUG grupę) (negalioja nuo 2021-02-09) 2021-02-18 16:19:31 24.37 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-15 14:46:57 776.53 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-15 19:58:27 746.96 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 21.15 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 19.35 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas 23.98 KB