Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 1.98 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (TAMO) 2021-02-02 10:10:23 83.5 KB
Garbės nario vardo suteikimo nuostatai 2020-04-06 10:13:55 16.94 KB
Doros ir garbės švyturio vardo nominacijos nuostatai 2022-04-08 12:06:03 13.6 KB
Tėvų klubo įstatai 2020-11-03 09:31:39 108.5 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos nuostatai 47.99 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (darbininko) pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:18:34 26.77 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:19:16 28.47 KB
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:20:42 24.33 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:21:11 24.81 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:21:39 22.77 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:22:29 29.71 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:22:51 29.89 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:23:11 31.87 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:25:27 25.79 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:42:55 24.6 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-06-30 09:32:58 31.25 KB
Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos 2021-06-30 09:32:58 27.92 KB
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2021-10-22 20:07:31 16.98 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 21.43 KB
Mokinių priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją tvarkos aprašas 42.26 KB
Prašymo į PUG priėmimo forma  28.66 KB
Prašymas priimti į I klasę 28.94 KB
Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (5-8 kl.) 29.94 KB
Prašymo forma dėl priėmimo į pradinio ugdymo programą (2-4 klasės) 29.2 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas 26.09 KB
Prašymas tėvų dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2023-04-25 15:48:50 42 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo (pirmos ir antros) 30.5 KB
Tvarkos
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 700.25 KB
Metodinės tarybos veiklos reglamentas 2022-09-30 10:32:35 1.42 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 9.27 MB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 42.37 KB
Dokumentų valdymo aprašas 2022-09-30 10:32:35 750.93 KB
Dokumentų valdymo aprašo 1-3 priedai 2022-09-30 10:32:35 70.89 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2022-09-30 10:32:35 36.52 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 356.71 KB
Darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 406.97 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-09-30 10:32:35 776.53 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-09-30 10:32:35 746.96 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 52.49 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 34.04 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 27.97 KB
Darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 22.96 KB
Įsakymas ,,Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo dėl padidėjusio kompensavimo įkainio nuo 2022-07-01 2022-09-30 10:32:35 36.77 KB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 187.5 KB
Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 98.34 KB
Informacijos apie pažeidimus Raseinių Šaltinio progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 35.25 KB
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-09-30 10:32:35 209.35 KB
Buhalterinės apskaitos vadovas nauja redakcija.docx 2022-09-30 10:32:35 247.6 KB
Įsakymas dėl darbo tvarkos taisyklių papildymo ( 2022-09 V1) 2022-09-30 13:02:03 37.55 KB
Netarnybinio automobilio naudojimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 306.08 KB
Vidaus kontrolės aprašas su priedais 2022-09-30 10:32:35 3.57 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 1.18 MB
Dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 40.61 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2023-2025 metų 19.43 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-12-06 13:39:51 20.02 KB
Psichologo ir socialinio pedagogo konsultacijų/užsiėmimų efektyvumo vertinimo tvarkos aprašas 3.57 MB
Vaiko gerovės komisijos (VGK) darbo organizavimo tvarkos aprašas 47.2 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos Raseinių Šaltinio progimnazijoje politika 2022-11-16 16:17:19 54.11 KB
Pranešk apie smurtą ir priekabiavimą progimnazijoje 2022-11-16 16:17:19 18.56 KB
Psichologinės rizikos darbe klausimynas 2022-11-16 16:17:19 18.73 KB
Darbuotojų psichologinės rizikos darbe analizė pagal gautus darbuotojų atsakymus 2022-11-16 16:17:19 21.86 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. m. 2021-04-14 15:01:07 119.88 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos veiklos tobulinimo planas (kokybės krepšelis) 2022-02-18 09:49:31 227.46 KB
2022-10-10 v1- isakymu_tvirtinamas_raseiniu_saltinio_progimnazijos_veiklos_tobulinimo_plano_patikslinimas_nr. 1 (1) 34.94 KB
Ugdymo planai
Raseinių_šaltinio_progimnazijos_pradinio_pagrindinio_ugdymo_planas_2022-2023 m.m_ 156.73 KB
Veiklos ataskaitos
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2023-05-18 20:35:36 1.51 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2023-05-18 20:35:36 21.65 MB
Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta ,,Raseinių Šaltinio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita'' 2023-05-18 20:35:36 5.67 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2023-05-18 20:35:36 16.59 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2023-05-18 20:35:36 132.7 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo išvada 2023-05-18 20:35:36 339.62 KB
Veiklos planai
Raseinių Šaltinio progimnazijos veiklos planas 2023 metams (su atskirų metodinių grupių priedais) 2023-04-07 12:54:38 2.18 MB
Veiklos_planas _2022_metams (1) 2023-04-07 12:54:38 135.54 KB
Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas 2023-04-07 12:54:38 24.85 KB
Priedas prie direktoriaus isakymo veiklos_planas _2023_metams_papildytas 172.81 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 2 priedas (duomenų subjekto teisių įgyvendinimo) 2021-02-15 14:56:02 16.81 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 4 priedas (konfidencialumo įsipareigojimas) 2021-02-15 14:58:55 15.9 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 6 priedas (pranešimas apie asmens duomenų apsaugos pažeidimą) 13.62 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 21.15 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 19.35 KB
Darbuotoju veiklos vertinimo aprasas ir formos prie 2022-06 isakymo v1- (1) 40.17 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo 1-3 priedai 25.12 KB
Prašymo į PUG priėmimo forma  28.66 KB
Sutikimų, sutarčių, aktų formos
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo medžiagos darbų perdavimo - priėmimo ir saugojimo aktas 2021-10-22 20:06:15 20.09 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės sutarties forma 2021-10-22 20:06:54 23.11 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 21.15 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 19.35 KB
Pradinio ugdymo programos sutarties forma 2021-08-27 15:36:41 33.67 KB
PUG sutarties forma 28.51 KB
Pagrindinio ugdymo programos sutarties forma 2021-08-27 15:36:06 36.91 KB
Programų, prašymų, sąrašų formos
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2021-10-22 20:07:31 16.98 KB
Prašymas dėl vykimo nuosavu automobiliu 2020-11-03 10:34:06 17.1 KB
Prašymas dėl vykimo visuomeniniu transportu 2020-11-03 10:34:12 18.01 KB
Prašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo 2020-11-03 10:34:30 12.24 KB
Prašymas dėl komandiruotės nuosavu automobiliu 2020-11-03 10:34:39 16.51 KB
Prašymas dėl vienos nemokamos laisvos dienos suteikimo 2020-11-03 10:34:47 12.21 KB
Prašymas dėl komandiruotės į užsienį 2020-11-03 10:34:57 16.37 KB
Ilgalaikių planų šablonas 2020-11-03 10:43:37 37 KB
Klasės vadovo veiklos plano šablonas 2020-11-03 10:43:45 51 KB
Neformaliojo švietimo programos šablonas 2020-11-03 10:39:51 38.5 KB
Skaidrių šablonas 2020-11-03 10:43:54 946 KB
Dalykų modulių programa  2020-11-03 10:41:36 18.15 KB
Darbo laiko grafiko forma 2020-11-03 10:40:04 30 KB
Prašymas dėl darbo užmokesčio pažymos išdavimo 2020-11-03 10:35:06 25 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo  2021-10-22 20:07:17 12.24 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio netaikymo 2020-11-03 10:35:19 12.25 KB
Prašymas centralizuotai buhalterijai dėl darbo užmokesčio pervedimo 2020-11-03 10:35:29 12.56 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2020-11-03 10:35:37 12.08 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2020-11-03 10:36:15 12.3 KB
Pavaduotų/vestų pamokų ataskaita 2020-11-03 10:49:15 12.28 KB
Išplėstinis klasės sąrašas 2020-11-03 10:45:27 28.5 KB
Prašymas dėl mokymosi sutarties nutraukimo 22.32 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 21.43 KB
Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 15.16 KB
Važiavimo išlaidų kompensavimo mėnesio ataskaita 14.96 KB
Ugdomojo projekto forma 2022-11-09 18.93 KB
Pritaikytos programos forma 18.19 KB
Individualizuotos programos forma 20.48 KB
Prašymas priimti į I klasę 28.94 KB
Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (5-8 kl.) 29.94 KB
Prašymo forma dėl priėmimo į pradinio ugdymo programą (2-4 klasės) 29.2 KB
Stebėtos pamokos pažyma 30 KB
Pažyma mokytojams, kurie vyksta stebėti pamokų 55 KB
Prašymas tėvų dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2023-04-25 15:48:50 42 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo (pirmos ir antros) 30.5 KB
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas ir jo priedai
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2021-05-17 08:51:59 26.92 KB
Turizmo renginių programa 2021-05-17 09:37:19 40.5 KB
Tėvų informavimas apie organizuojamą išvyką 2021-05-17 09:38:57 33 KB
Saugos instruktažo rekomendacijos 2021-05-17 09:39:50 58.5 KB
Saugos registravimo žurnalas 2021-05-17 09:40:24 49 KB
Programos dalyvių sąrašas 2021-05-17 09:41:00 43 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo priedai
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 52.49 KB
Tėvų prašymas pateisinti praleistas pamokas (1 priedas) 27.42 KB
Tėvų informacija dėl mokinio nedalyvavimo pamokose (2 priedas) 27.67 KB
Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamosios priežasties praleistų pamokų (3 priedas) 27.01 KB
Progimnazijos nelankymo apskaitos lapas (4 priedas) 13.69 KB
Informacija apie praleistas pamokas mokslo metais (5 priedas) 29.95 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m. ataskaitos
Mokėtinų sumų ataskaita 2023 i ktv. šaltinio progimnazija 224.85 KB
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas 686.38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis 196.79 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis 233.8 KB
2022 metų ataskaitos
Šaltinio progimnazijos 2022 m. metinis finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-03-30 18:20:20 484.07 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis 2023-03-30 18:20:20 1.91 MB
2022 m. I ketvirčio tarpinių finansinių atskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023-03-30 18:20:20 298.26 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis 2023-03-30 18:20:20 247.32 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis 2023-03-30 18:20:20 208.09 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis 2023-03-30 18:20:20 271.1 KB
2022 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023-03-30 18:20:20 758.99 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis 2023-03-30 18:20:20 292.25 KB
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. rugsėjo 30 d. 2023-03-30 18:20:20 240.88 KB
2022 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023-03-30 18:20:20 703.76 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2023-03-30 18:20:20 207.75 KB
2021 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2021m. III ktv. 2021-11-19 21:26:44 397.88 KB
Šaltinio 2021 III ketv finansinių ataskaitų aišk. raštas 2021-11-19 21:24:19 650.51 KB
Finansinės būklės ataskaita (II ketvirtis) 2021-11-19 21:24:19 4.54 MB
Finansinės būklės ataskaita (I ketvirtis) 2021-11-19 21:24:19 4.54 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2023 m. ataskaitos
Mėnesio ataskaita 2023m. sausio mėn. 2023-02-06 21:45:11 291.37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita 2023 I ktv. 2023-04-21 17:42:07 565.72 KB
2023 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 379.67 KB
2022 m. ataskaitos
I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2023-01-23 14:01:47 288.37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 2 ML 2023-01-23 14:01:47 294.56 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 1 SF 2023-01-23 14:01:47 298.3 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 7 SF baz. g 2023-01-23 14:01:47 288.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 6 ES kk 2023-01-23 14:01:47 306.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 5 SF kk 2023-01-23 14:01:47 291.52 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 3 SP t. n. 2023-01-23 14:01:47 286.22 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 4 ES 2023-01-23 14:01:47 286.38 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 sf 2023-01-23 14:01:47 201.28 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 sp t.n 2023-01-23 14:01:47 193.86 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 sf laiptų į stad. įreng. 2023-01-23 14:01:48 196.92 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 ml 2023-01-23 14:01:48 196.43 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 es erasmus proj. 2023-01-23 14:01:48 194.14 KB
2022m. programos sąmata nr. 10 sf kk 2023-01-23 14:01:48 198.35 KB
2022m. programos sąmata nr. 9 es kk 2023-01-23 14:01:48 200.87 KB
2022m. programos sąmata projektas socialinis sufleris raseiniuose 2023-01-23 14:01:48 280.36 KB
2022m. programos sąmata vb optimizavimas 2023-01-23 14:01:48 281.21 KB
2022m. programos sąmata sf vasaros stovyklos (1) 2023-01-23 14:01:48 283.99 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 12 SF 102 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 287.2 KB
2022m. programos sąmata erasmus projektas (3) 2023-01-23 14:01:48 283.2 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 11 SF 102 erasm. 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 288.31 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 10 VB op. 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 285.9 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 9 VB ukr. v. 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 288.05 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 8 SF 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 288.42 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 7 SF 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 289.82 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 6 KK 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 297.92 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 5 SF KK 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 292.37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 4 ES 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 287.59 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 3 SP tn 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 287.29 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 2 ML 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 294.53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 1 SF II ktv. 2023-01-23 14:01:48 298.19 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas 2023-01-23 14:01:48 291.04 KB
2022m. programos sąmata erasmus projektas šaltinio prog. 08.25 2023-01-23 14:01:48 194.91 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 1 SF III ketv. 2023-01-23 14:01:48 210.76 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 1 ML III ketv. 2023-01-23 14:01:48 206.68 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 3 SP tn III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.08 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 4ES III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.25 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. SF KK III ketv. 2023-01-23 14:01:48 204.79 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 1 ES KK III ketv. 2023-01-23 14:01:48 210.63 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 3 SF baz. III ketv. 2023-01-23 14:01:48 201.98 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 8 SF III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.74 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 9 VB III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.49 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 10 VB III ketv. 2023-01-23 14:01:48 198.64 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 11 SF 102 III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.44 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 12 SF 102 III ketv. 2023-01-23 14:01:48 199.68 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 13 SF 102 III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.09 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemone ataskaita 2022-09-30 (4 forma) 2023-01-23 14:01:48 641.61 KB
2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2023-01-23 14:01:48 455.16 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 14 ES karjeros sp. ktv. 2023-01-23 14:01:48 200.32 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 13 SF ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.08 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 12 102 ERASMUS ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 11 SF 102 ERASMUS ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.83 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 10 VB opt. ktv. 2023-01-23 14:01:48 198.05 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 9 VB ukr. ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.9 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 8 SF v. st. ktv. 2023-01-23 14:01:48 200.15 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 7 baz. g. ktv. 2023-01-23 14:01:48 201.39 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 6 k.k. ktv. 2023-01-23 14:01:48 210.15 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 5 SF KK. ktv. 2023-01-23 14:01:48 204.19 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 4 ES tn. ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.63 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 3 SP tn. ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.48 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 2 ML IV ktv. 2023-01-23 14:01:49 210.49 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 1 SF IV ktv. 2023-01-23 14:01:49 212.83 KB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 392.08 KB
2021 metų ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 1 SF IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 303.02 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. Nr. 3 MK IV KETV. 2022-01-18 14:42:54 291.49 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 3 SP t. n. IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 289.08 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 4 ES IV ketv. 2022-01-18 14:42:54 290.57 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 5 SF 1092 IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 283.72 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 211 VB IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 284.07 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 4 SP 2022-01-18 14:42:54 285.01 KB
Forma nr1 sp 11011 09.30 (1) (2) 2022-01-18 14:42:54 389.17 KB
Šaltinio prog. 2021 III ktv. – mokėtinos sumos 2022-01-18 14:42:54 391.83 KB
Šaltinio prog. biudžeto vykdymas aišk. raštas 2021 III ktv 2022-01-18 14:42:54 562.05 KB
Biudžeto sąmatos įvykdymo mėnesio ataskaita 2022-01-18 14:42:54 266.75 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 1 SF III ktv. 2022-01-18 14:42:54 298.67 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 2 MK III ktv. 2022-01-18 14:42:54 295.24 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 3 SP t. n. III ktv. 2022-01-18 14:42:54 284.67 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 4 ES III ktv. 2022-01-18 14:42:54 285.09 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 5 SF 1092 III 2022-01-18 14:42:54 287.35 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 6 VB III ktv. 2022-01-18 14:42:54 284.58 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita (II ketvirtis) 2022-01-18 14:42:54 1.4 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita (I ketvirtis) 2022-01-18 14:42:54 6.19 MB
2021 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-12-31 534.25 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-06-01 17:46:42 28.57 KB
2022-2023 NŠ tvarkaraštis II pusmečiui 32.33 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimo aprašas 2021-10-14 20:01:29 47.95 KB
1 priedas prie maitinimo aprašo 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:29 17.4 KB
2 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:29 14.64 KB
3 priedas prie maitinimo organizavimo 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:30 13.43 KB
4 priedas prie maitinimo organizavimo 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:30 17.89 KB
5 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 .doc 2021-10-14 20:01:30 14.28 KB
6 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 .doc 2021-10-14 20:01:30 14.47 KB
7 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 .doc 2021-10-14 20:01:30 128.22 KB
8 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:30 69.5 KB
9 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142.doc 2021-10-14 20:01:31 13.28 KB
10 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:31 73 KB
11 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:31 53.5 KB
12 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 .doc 2021-10-14 20:01:31 17.88 KB
13 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142.doc 2021-10-14 20:01:31 12.83 KB
14 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142.doc 2021-10-14 20:01:31 12.96 KB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2022-08-31 13:20:11 9.35 MB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresniems vaikams 2022-08-31 13:24:29 9.41 MB
15 dienų papildomas valgiaraštis 6-10 metų ir 11 m. ir vyresniems vaikams 2022-08-31 13:29:24 10.66 MB
Šaltų užkandžių/gėrimų asortimentas 2022-08-31 13:16:37 827.27 KB
Maitinimo laikas 2022-09-07 17:30:46 20 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-10-29 17:31:36 306.29 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės 2023-02-02 17:06:47 65.97 KB
Viešųjų pirkimų inicijavimo paraiška 28.66 KB
Viešųjų pirkimų nešališkumo deklaracija 21.29 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2023 m. viešųjų pirkimų planas 2.28 MB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinio elgesio taisyklės 2022-09-30 10:32:35 36.52 KB
Įsakymas dėl darbo tvarkos taisyklių papildymo ( 2022-09 V1) 2022-09-30 13:02:03 37.55 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos finansų kontrolės taisyklės 752.27 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 1.18 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Patvirtinta 2023-2027 m. korupcijos prevencijos programa 2023-02- v1- 2023-02-22 10:57:41 31.08 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2023-02-22 10:57:41 2.19 MB
2019-12-31 V1-348 atsakingas asmuo 2023-02-22 10:57:41 312.95 KB
2022-05 pakeičiamas atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir administravimą 2023-02-22 10:57:41 178.49 KB
Antikorupcijos švietimo programa 2019-2022 2023-02-22 10:57:41 1.91 MB
Informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-22 10:57:41 4.76 MB
Dovanų vertinimo tvarkos aprašas 2023-02-22 10:57:41 319.53 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Direktoriaus įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo 2020-12-29 17:39:48 597.99 KB
Direktoriaus įsakymas dėl naujo nario pakeitimo vaiko gerovės komisijoje 2020-12-29 17:39:49 682.7 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-12-29 17:39:49 42.88 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 4 priedas 2020-12-29 17:39:49 1.38 MB
Įsakymo dėl vaiko gerovės komisijos pakeitimo 2020-12-29 17:39:49 1.14 MB
Vaiko gerovės komisijos (VGK) darbo organizavimo tvarkos aprašas 47.2 KB
Profesinio orientavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Karjeros specialisto darbo grafikas 2022-10-09 19:38:18 13.84 KB
Švietimo būklės rodikliai Atnaujinta Dydis
2019 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 4.93 MB
2017 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.14 MB
2016 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 7.73 MB
2015 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.96 MB
2014 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.07 MB
2012 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 5.93 MB
2011 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 8.02 MB
2010 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 3.16 MB
2009 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 3.16 MB
Pailginta mokymosi dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugų teikimo sutartis 2020-10-31 11:57:13 23.11 KB
Pailgintos darbo dienos grupės veiklos nuostatai 2020-10-31 11:58:33 0.97 MB
Tėvų prašymas dėl priėmimo į pailgintą mokymosi dienos grupę ir sutikimas 2020-10-31 12:15:49 16.98 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 9.27 MB
Prašymo į PUG priėmimo forma  28.66 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-01 18:30:24 29.58 KB
Prašymas priimti į I klasę 28.94 KB
Prašymo forma dėl priėmimo į pradinio ugdymo programą (2-4 klasės) 29.2 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
1 priedas biologijos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.45 KB
2 priedas chemijos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 30.21 KB
3 priedas dailės mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 29.8 KB
4 priedas gamta ir žmogus mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 29.79 KB
5 priedas etikos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 30.3 KB
6 priedas tikybos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.17 KB
7 priedas fizikos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 30.12 KB
8 priedas geografijos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.32 KB
9 priedas informaciniu technologiju mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.44 KB
10 priedas istorijos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.16 KB
11 priedas kūno kultūros mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 30.05 KB
12 priedas lietuvių ir literatūros mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.27 KB
13 priedas matematikos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 30.02 KB
14 priedas muzikos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 29.83 KB
17 priedas šokio mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 29.58 KB
18 priedas technologijų mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.28 KB
19 priedas užsienio kalbos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 29.82 KB
Žmogaus saugos mokytojo pareigybė 2022-06-01 19:05:08 31.41 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašas 2022-09-30 12:57:25 33.38 KB
Karjeros specialisto darbo grafikas 2022-10-09 19:38:18 13.84 KB
Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (5-8 kl.) 29.94 KB
Vertinimai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo 24 punkto pakeitimo 2020-04-01 17:27:01 516.55 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 56.34 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 36.15 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. IV ketvirtis) 2022-02-18 09:44:12 11.53 KB
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. III ketvirtis) 2022-02-18 09:44:12 11.39 KB
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. II ketvirtis) 2022-02-18 09:44:12 11.47 KB
21 priedas krūvio sandara forma 2022 m. 31.37 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 498.75 KB
Atestacijos komisijos dokumentai Atnaujinta Dydis
Atestacinės komisijos darbo reglamentas 2020-07-16 00:13:17 61.5 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-09-30 10:32:35 776.53 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-09-30 10:32:35 746.96 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 21.15 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 19.35 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas 23.98 KB
2021-02-09 įsakymas v1-33 dėl asmens duomenų apsaugos aprašo tvirtinimo 776.53 KB
2017-11-14_nr. v1-293_ikt_naudojimo_ tvarka 3.2 MB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:42:55 24.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 308.44 KB