Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 1.98 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (TAMO) 2021-02-02 10:10:23 83.5 KB
Garbės nario vardo suteikimo nuostatai 2020-04-06 10:13:55 16.94 KB
Doros ir garbės švyturio vardo nominacijos nuostatai 2022-04-08 12:06:03 13.6 KB
Tėvų klubo įstatai 2020-11-03 09:31:39 108.5 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos nuostatai 47.99 KB
Užsienio kalbų edukacinio centro įstatai 2020-12-08 22:22:28 83 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (darbininko) pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:40:00 2.08 MB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:40:17 2.21 MB
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašymas 2021-09-23 17:29:07 2.24 MB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:01 2.5 MB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:18 1.21 MB
Santechniko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:40 1.96 MB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:55 2.76 MB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2020-10-22 12:43:50 3.24 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:04 2.92 MB
Elektriko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:18 1.75 MB
Laboranto pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:51 2.12 MB
Duomenu baziu administratoriaus pareigybe 2022-04-28 12:13:46 2.09 MB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-06-30 09:32:58 31.25 KB
Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos 2021-06-30 09:32:58 27.92 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas 2021-06-30 09:32:58 25.72 KB
Mokinių priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją tvarkos aprašas 2021-06-30 09:32:58 35.99 KB
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2021-10-22 20:07:31 16.98 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo 2021-06-30 09:32:59 25.5 KB
Prašymas priimti į I klasę 2021-06-30 10:27:13 26.4 KB
Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (5-8 kl.) 2021-06-30 11:14:52 26.92 KB
Prašymo į PUG priėmimo forma  2021-06-30 10:25:44 25.79 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 21.43 KB
Tvarkos
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-06-28 11:31:33 700.25 KB
Metodinės tarybos veiklos reglamentas 2021-06-28 11:31:33 1.42 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-06-28 11:31:33 9.27 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-06-28 11:31:33 794.98 KB
Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas, organizuojant ugdymo procesą 2021-06-28 11:31:33 1.04 MB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2020/2022 m. m. 2021-06-28 11:31:34 507.62 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 2021-06-28 11:31:34 42.37 KB
Dokumentų valdymo aprašas 2021-06-28 11:31:34 745.87 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2021-10-18 16:25:39 36.52 KB
Mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo aprašas 2021-10-08 09:32:02 36.44 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo aprašas 2021-06-28 11:31:34 4.75 MB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-28 11:31:35 776.53 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-28 11:31:35 746.96 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 52.49 KB
1 priedas prie 2021-08- isakymo nr. v1- zonos ir patalpos 14.87 KB
2 priedas prie 2021-08- isakymo nr. v1- judėjimas ir poilsio zonos 26.04 KB
3 priedas prie 2021-08- isakymo nr. v1- pietu pertraukos laikas 23.19 KB
4 priedas prie 2021-08- isakymo nr. v1- budėjimas valgykloje 22.07 KB
2021-08 v1- covid-19 ligos priemonių planas nauja redakcija 1.43 MB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2021-10-18 13:17:11 34.04 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas 27.97 KB
Darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo aprašas 22.96 KB
Vidaus kontrolės aprašas su priedais 9.1 MB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2022-03-04 12:35:40 187.5 KB
Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo aprašas 98.34 KB
Tvarkos aprašas prie 2019-09-06 isakymo nr. v1-234 35.25 KB
Darbuotojų psichologinio spaudimo užtikrinimo politika
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-09-20 11:41:20 39.07 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo priedai (1 priedas) 2021-09-20 11:40:43 18.27 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo (2 priedas rizikos darbe klausimynas) 2021-09-20 11:40:03 19.59 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo (3 priedas rizikos darbe klausimynas) 2021-09-20 11:39:21 18.06 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo (4 priedas rizikos darbe analizė) 2021-09-20 11:38:14 20.78 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. m. 2021-04-14 15:01:07 119.88 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos veiklos tobulinimo planas (kokybės krepšelis) 2022-02-18 09:49:31 227.46 KB
Ugdymo planai
Naujos_redakcijos_raseinių_šaltinio_progimnazijos_pradinio_pagrindinio_ugdymo_planas_2021-2022 m.m. 2022-04-01 17:30:08 154.25 KB
Direktoriaus įsakymas dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano papildymo ir pakeitimo 2022-04-01 17:30:08 40.34 KB
2021-10- v1- isakymu_tvirtinamas_up_2021-2022 m. m. pakeitimas 2022-04-01 17:30:08 36.6 KB
2022-03 - v1- isakymu_tvirtinamas_up_2021-2022 m. m. naujos redakcijos 2022-04-01 17:30:08 36.71 KB
Veiklos ataskaitos
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2022-03-04 10:13:16 21.65 MB
Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta ,,Raseinių Šaltinio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita'' 2022-03-04 10:13:16 5.67 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2022-03-04 10:13:16 16.59 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2022-03-04 10:13:16 132.7 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo išvada 2022-03-04 10:13:16 339.62 KB
Veiklos planai
Veiklos_planas _2022_metams (1) 2022-03-30 13:37:29 135.54 KB
Veiklos planas 2021 m. 2022-03-30 13:37:29 150.3 KB
Veiklos planas 2020 2022-03-30 13:37:29 925.59 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai 2021-01-28 13:04:26 28.66 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai 2021-01-28 13:03:23 31.88 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 2 priedas (duomenų subjekto teisių įgyvendinimo) 2021-02-15 14:56:02 16.81 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 4 priedas (konfidencialumo įsipareigojimas) 2021-02-15 14:58:55 15.9 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 6 priedas (pranešimas apie asmens duomenų apsaugos pažeidimą) 13.62 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 21.15 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 19.35 KB
Sutikimų, sutarčių, aktų formos
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo medžiagos darbų perdavimo - priėmimo ir saugojimo aktas 2021-10-22 20:06:15 20.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į 1-8 klases) (negalioja nuo 2021-02-09) 2021-10-22 20:06:24 24.55 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į PUG grupę) (negalioja nuo 2021-02-09) 2021-10-22 20:07:24 24.37 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės sutarties forma 2021-10-22 20:06:54 23.11 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 21.15 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 19.35 KB
Pradinio ugdymo programos sutarties forma 2021-08-27 15:36:41 33.67 KB
PUG sutarties forma 28.51 KB
Pagrindinio ugdymo programos sutarties forma 2021-08-27 15:36:06 36.91 KB
Programų, prašymų, sąrašų formos
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2021-10-22 20:07:31 16.98 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo 2021-06-30 09:32:59 25.5 KB
Ugdomojo projekto aprašymo forma 2021-10-22 20:07:56 20.21 KB
Prašymas dėl vykimo nuosavu automobiliu 2020-11-03 10:34:06 17.1 KB
Prašymas dėl vykimo visuomeniniu transportu 2020-11-03 10:34:12 18.01 KB
Prašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo 2020-11-03 10:34:30 12.24 KB
Prašymas dėl komandiruotės nuosavu automobiliu 2020-11-03 10:34:39 16.51 KB
Prašymas dėl vienos nemokamos laisvos dienos suteikimo 2020-11-03 10:34:47 12.21 KB
Prašymas dėl komandiruotės į užsienį 2020-11-03 10:34:57 16.37 KB
Ilgalaikių planų šablonas 2020-11-03 10:43:37 37 KB
Klasės vadovo veiklos plano šablonas 2020-11-03 10:43:45 51 KB
Neformaliojo švietimo programos šablonas 2020-11-03 10:39:51 38.5 KB
Skaidrių šablonas 2020-11-03 10:43:54 946 KB
Dalykų modulių programa  2020-11-03 10:41:36 18.15 KB
Darbo laiko grafiko forma 2020-11-03 10:40:04 30 KB
Prašymas dėl darbo užmokesčio pažymos išdavimo 2020-11-03 10:35:06 25 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo  2021-10-22 20:07:17 12.24 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio netaikymo 2020-11-03 10:35:19 12.25 KB
Prašymas centralizuotai buhalterijai dėl darbo užmokesčio pervedimo 2020-11-03 10:35:29 12.56 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2020-11-03 10:35:37 12.08 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2020-11-03 10:36:15 12.3 KB
Pavaduotų/vestų pamokų ataskaita 2020-11-03 10:49:15 12.28 KB
Išplėstinis klasės sąrašas 2020-11-03 10:45:27 28.5 KB
Individualizuota programa 2020-11-03 10:41:43 42 KB
Pritaikyta programa 2020-11-03 10:41:52 25.5 KB
Stebėtos pamokos pažyma 2020-11-03 10:42:52 53.5 KB
Pažyma mokytojams, kurie vyksta stebėti pamokų 2020-11-03 10:42:59 24.5 KB
Prašymas tėvų dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2020-11-03 10:36:41 26 KB
Prašymas priimti į I klasę 2021-06-30 10:27:13 26.4 KB
Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (5-8 kl.) 2021-06-30 11:14:52 26.92 KB
Prašymo į PUG priėmimo forma  2021-06-30 10:25:44 25.79 KB
Prašymas dėl mokymosi sutarties nutraukimo 22.32 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 21.43 KB
Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 15.16 KB
Važiavimo išlaidų kompensavimo mėnesio ataskaita 14.96 KB
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas ir jo priedai
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2021-05-17 08:51:59 26.92 KB
Turizmo renginių programa 2021-05-17 09:37:19 40.5 KB
Tėvų informavimas apie organizuojamą išvyką 2021-05-17 09:38:57 33 KB
Saugos instruktažo rekomendacijos 2021-05-17 09:39:50 58.5 KB
Saugos registravimo žurnalas 2021-05-17 09:40:24 49 KB
Programos dalyvių sąrašas 2021-05-17 09:41:00 43 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo priedai
Tėvų prašymas pateisinti praleistas pamokas (1 priedas) 27.42 KB
Tėvų informacija dėl mokinio nedalyvavimo pamokose (2 priedas) 27.67 KB
Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamosios priežasties praleistų pamokų (3 priedas) 27.01 KB
Progimnazijos nelankymo apskaitos lapas (4 priedas) 13.69 KB
Informacija apie praleistas pamokas mokslo metais (5 priedas) 29.95 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 52.49 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 metų ataskaitos
2022 m. I ketvirčio tarpinių finansinių atskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022-05-02 17:37:41 298.26 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis 247.32 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis 208.09 KB
2021 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2021m. III ktv. 2021-11-19 21:26:44 397.88 KB
Šaltinio 2021 III ketv finansinių ataskaitų aišk. raštas 2021-11-19 21:24:19 650.51 KB
Finansinės būklės ataskaita (II ketvirtis) 2021-11-19 21:24:19 4.54 MB
Finansinės būklės ataskaita (I ketvirtis) 2021-11-19 21:24:19 4.54 MB
2020 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita (2020-12-31 d. duomenis) 2021-03-19 16:58:03 5.57 MB
Finansinės būklės ataskaita (2020-04-24 d. duomenis) 2021-03-19 16:58:03 4.92 MB
Finansinės būklės ataskaita (2020-06-30 duomenis) 2021-03-19 16:58:03 4.39 MB
Finansinės būklės ataskaita 3 ketvirtis (pagal 2020-09-30 duomenis) 2021-03-19 16:58:03 4.56 MB
2019 metų ataskaitos
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas ir ataskaita (2019 m. kovo 31 d.) 2020-11-03 22:11:48 4.48 MB
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (II ketvirtis) 2020-11-03 22:11:57 1.97 MB
Finansinės būklės ataskaita (2019 m. birželio 30 d.) 2020-11-03 22:12:07 2.6 MB
Finansinės būklės ataskaita (2019 m. rugsėjo 30 d.) 2020-11-03 22:12:17 3.42 MB
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (III ketvirtis) 2020-11-03 22:12:29 1.99 MB
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (2019-09-30 III ketvirtis) 2020-11-03 22:12:40 4.65 MB
Metinė finansinės būklės ataskaita (pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis) 2020-11-03 22:12:52 3.41 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2022 m. ataskaitos
I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-04-22 09:45:56 288.37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 2 ML 2022-04-22 09:45:56 294.56 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 1 SF 2022-04-22 09:45:56 298.3 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 7 SF baz. g 2022-04-22 09:45:56 288.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 6 ES kk 2022-04-22 09:45:56 306.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 5 SF kk 2022-04-22 09:45:56 291.52 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 3 SP t. n. 2022-04-22 09:45:56 286.22 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 4 ES 2022-04-22 09:45:56 286.38 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 sf 2022-04-22 09:45:56 201.28 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 sp t.n 2022-04-22 09:45:56 193.86 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 sf laiptų į stad. įreng. 2022-04-22 09:45:56 196.92 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 ml 2022-04-22 09:45:56 196.43 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 es erasmus proj. 2022-04-22 09:45:56 194.14 KB
2022m. programos sąmata nr. 10 sf kk 2022-04-22 09:45:56 198.35 KB
2022m. programos sąmata nr. 9 es kk 2022-04-22 09:45:56 200.87 KB
2021 metų ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 1 SF IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 303.02 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. Nr. 3 MK IV KETV. 2022-01-18 14:42:54 291.49 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 3 SP t. n. IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 289.08 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 4 ES IV ketv. 2022-01-18 14:42:54 290.57 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 5 SF 1092 IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 283.72 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 211 VB IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 284.07 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 4 SP 2022-01-18 14:42:54 285.01 KB
Forma nr1 sp 11011 09.30 (1) (2) 2022-01-18 14:42:54 389.17 KB
Šaltinio prog. 2021 III ktv. – mokėtinos sumos 2022-01-18 14:42:54 391.83 KB
Šaltinio prog. biudžeto vykdymas aišk. raštas 2021 III ktv 2022-01-18 14:42:54 562.05 KB
Biudžeto sąmatos įvykdymo mėnesio ataskaita 2022-01-18 14:42:54 266.75 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 1 SF III ktv. 2022-01-18 14:42:54 298.67 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 2 MK III ktv. 2022-01-18 14:42:54 295.24 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 3 SP t. n. III ktv. 2022-01-18 14:42:54 284.67 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 4 ES III ktv. 2022-01-18 14:42:54 285.09 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 5 SF 1092 III 2022-01-18 14:42:54 287.35 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 6 VB III ktv. 2022-01-18 14:42:54 284.58 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita (II ketvirtis) 2022-01-18 14:42:54 1.4 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita (I ketvirtis) 2022-01-18 14:42:54 6.19 MB
2021 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-12-31 534.25 KB
2020 metų ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaita (metinė) 2021-03-19 16:56:50 12.82 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita (III ketvirtis) 2021-03-19 16:56:50 10.7 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (II ketvirtis) 2021-03-19 16:56:50 8.92 MB
Biudžeto vykdymo rinkinys (I ketvirtis) 2021-03-19 16:56:50 6.12 MB
2019 metų ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita (2019-10-14 Nr. 4) 2020-11-03 22:30:12 5.24 MB
Pajamų, įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2019-03-31 ketvirtinė) 2020-11-03 22:30:18 540.55 KB
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas ir ataskaita (2019 m. I ketvirtis) 2020-11-03 22:30:27 7.52 MB
Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita (2019-07-10 Nr. 2) 2020-11-03 22:30:35 7.66 MB
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas (2019 m. II ketvirtis) 2020-11-03 22:30:42 821.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019 m. III ketvirtis) 2020-11-03 22:30:50 5.78 MB
Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita (2019-10-17 Nr. 3) 2020-11-03 22:30:56 3.85 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019-09-30 III ketvirtis) 2020-11-03 22:31:03 0.97 MB
Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-11-03 22:31:08 11.09 MB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-04-01 17:39:28 2.49 MB
II pusmetis 2021-2022 NŠ būrelių tvarkaraštis _koreguotas 2022-03-30 13:35:45 26.25 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimo aprašas 2021-10-14 20:01:29 47.95 KB
1 priedas prie maitinimo aprašo 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:29 17.4 KB
2 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:29 14.64 KB
3 priedas prie maitinimo organizavimo 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:30 13.43 KB
4 priedas prie maitinimo organizavimo 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:30 17.89 KB
5 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 .doc 2021-10-14 20:01:30 14.28 KB
6 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 .doc 2021-10-14 20:01:30 14.47 KB
7 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 .doc 2021-10-14 20:01:30 128.22 KB
8 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:30 69.5 KB
9 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142.doc 2021-10-14 20:01:31 13.28 KB
10 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:31 73 KB
11 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:31 53.5 KB
12 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 .doc 2021-10-14 20:01:31 17.88 KB
13 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142.doc 2021-10-14 20:01:31 12.83 KB
14 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142.doc 2021-10-14 20:01:31 12.96 KB
20_dienu_valgiarastis_6_10_metu_vaikams 2021-10-14 20:01:31 12.56 MB
20_dienų_valgiarastis_11_metų_ir_vyresniems_vaikams 2021-10-14 20:01:31 13.98 MB
20_dienų_papildomas_valgiarastis 2021-10-14 20:01:32 16.5 MB
Saltu_gerimu_uzkandziu_asortimentas 2021-10-14 20:01:32 1.22 MB
2021_08_30_isakymas_nr. vi-58 2021-10-14 20:01:32 555.56 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2020-10-29 17:31:36 415.04 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-10-29 17:31:36 306.29 KB
Mokymo priemonės 2020-10-29 17:31:36 16.4 KB
Įsigyti vadovėliai 2022-05-05 09:25:08 22.97 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinio elgesio taisyklės 2021-10-18 16:25:39 36.52 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2020-11-03 21:57:53 2.19 MB
2019-12-31 V1-348 atsakingas asmuo 2020-11-03 21:59:33 312.95 KB
Antikorupcijos švietimo programa 2019-2022 2020-11-03 22:00:28 1.91 MB
Informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas 2019 m. 2020-11-03 22:01:58 4.76 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Direktoriaus įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo 2020-12-29 17:39:48 597.99 KB
Direktoriaus įsakymas dėl naujo nario pakeitimo vaiko gerovės komisijoje 2020-12-29 17:39:49 682.7 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-12-29 17:39:49 42.88 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 4 priedas 2020-12-29 17:39:49 1.38 MB
Įsakymo dėl vaiko gerovės komisijos pakeitimo 2020-12-29 17:39:49 1.14 MB
Švietimo būklės rodikliai Atnaujinta Dydis
2019 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 4.93 MB
2017 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.14 MB
2016 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 7.73 MB
2015 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.96 MB
2014 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.07 MB
2012 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 5.93 MB
2011 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 8.02 MB
2010 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 3.16 MB
2009 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 3.16 MB
Pailginta mokymosi dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugų teikimo sutartis 2020-10-31 11:57:13 23.11 KB
Pailgintos darbo dienos grupės veiklos nuostatai 2020-10-31 11:58:33 0.97 MB
Tėvų prašymas dėl priėmimo į pailgintą mokymosi dienos grupę ir sutikimas 2020-10-31 12:15:49 16.98 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-06-28 11:31:33 9.27 MB
Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų vertinimo aprašo 2 priedas 2020-12-23 11:42:26 26.23 KB
Prašymo į PUG priėmimo forma  2021-06-30 10:25:44 25.79 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokytojų pareigybių aprašas 2020-10-21 16:44:08 8.22 MB
Prašymas priimti į I klasę 2021-06-30 10:27:13 26.4 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokytojų pareigybių aprašas 2020-10-21 16:44:08 8.22 MB
Vertinimai Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų vertinimo aprašo 2 priedas 2020-12-23 11:42:26 26.23 KB
Įsakymas dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo 24 punkto pakeitimo 2020-04-01 17:27:01 516.55 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 56.34 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 36.15 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. IV ketvirtis) 2022-02-18 09:44:12 11.53 KB
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. III ketvirtis) 2022-02-18 09:44:12 11.39 KB
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. II ketvirtis) 2022-02-18 09:44:12 11.47 KB
2022-03 koreguojama DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA dėl užsieniečių vaikų 175.72 KB
2022-02 darbo apmokėjimo sistema koreguota 417.3 KB
Atestacijos komisijos dokumentai Atnaujinta Dydis
Atestacinės komisijos darbo reglamentas 2020-07-16 00:13:17 61.5 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos perspektyvinė programa 2022-03-07 17:15:46 524.55 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-28 11:31:35 776.53 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-28 11:31:35 746.96 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į 1-8 klases) (negalioja nuo 2021-02-09) 2021-10-22 20:06:24 24.55 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į PUG grupę) (negalioja nuo 2021-02-09) 2021-10-22 20:07:24 24.37 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 21.15 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 19.35 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas 23.98 KB
2021-02-09 įsakymas v1-33 dėl asmens duomenų apsaugos aprašo tvirtinimo 776.53 KB
2017-11-14_nr. v1-293_ikt_naudojimo_ tvarka 3.2 MB
2017-12-12_nr. v1-328_darbuotojų_asmens_duomenų_saugojimo_politika 7.48 MB
Duomenu baziu administratoriaus pareigybe 2022-04-28 12:13:46 2.09 MB