Dokumentai
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės Atnaujinta Dydis
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (darbininko) pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:40:00 2.08 MB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:40:17 2.21 MB
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:40:35 2.3 MB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:01 2.5 MB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:18 1.21 MB
Santechniko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:40 1.96 MB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:55 2.76 MB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2020-10-22 12:43:50 3.24 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:04 2.92 MB
Elektriko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:18 1.75 MB
Laboranto pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:51 2.12 MB
Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas 2020-04-02 12:07:19 15.49 KB
Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos 2020-04-02 12:07:49 261.25 KB
Mokinių priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją tvarkos aprašas 2020-04-02 12:08:10 18.23 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020-10-31 12:12:37 700.25 KB
Metodinės tarybos veiklos reglamentas 2020-10-31 12:12:37 1.42 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-10-31 12:12:37 9.27 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-10-31 12:12:37 794.98 KB
Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas, organizuojant ugdymo procesą 2020-10-31 12:12:37 1.04 MB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2020/2022 m. m. 2020-10-31 12:12:37 507.62 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2020-10-31 12:12:37 568.59 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Pedagogų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai 2020-11-03 10:12:17 36.97 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedas 2020-11-03 10:12:17 19.92 KB
Sutikimų, sutarčių, aktų formos
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo medžiagos darbų perdavimo - priėmimo ir saugojimo aktas 2020-11-03 10:31:44 20.09 KB
Pagrindinio ugdymo sutarties forma 2020-11-03 10:29:28 32.66 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į 1-8 klases) 2020-11-03 22:52:35 24.55 KB
PUG sutarties forma 2020-11-03 10:29:57 24.96 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į PUG grupę) 2020-11-03 22:52:51 24.37 KB
Pradinio ugdymo sutarties forma 2020-11-03 10:30:08 28.71 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės sutarties forma 2020-11-03 10:30:28 23.11 KB
Programų, prašymų, sąrašų formos
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2020-11-03 10:33:28 16.98 KB
Ugdomojo projekto aprašymo forma 2020-11-03 10:39:42 20.21 KB
Mokytojo veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ataskaita 2017/2018 m. m. 2020-11-03 10:48:00 29.4 KB
Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 2020-11-03 10:33:51 13.82 KB
Važiavimo išlaidų kompensavimo mėnesio ataskaita 2020-11-03 10:48:28 13.17 KB
Prašymas dėl vykimo nuosavu automobiliu 2020-11-03 10:34:06 17.1 KB
Prašymas dėl vykimo visuomeniniu transportu 2020-11-03 10:34:12 18.01 KB
Prašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo 2020-11-03 10:34:30 12.24 KB
Prašymas dėl komandiruotės nuosavu automobiliu 2020-11-03 10:34:39 16.51 KB
Prašymas dėl vienos nemokamos laisvos dienos suteikimo 2020-11-03 10:34:47 12.21 KB
Prašymas dėl komandiruotės į užsienį 2020-11-03 10:34:57 16.37 KB
Ilgalaikių planų šablonas 2020-11-03 10:43:37 37 KB
Klasės vadovo veiklos plano šablonas 2020-11-03 10:43:45 51 KB
Neformaliojo švietimo programos šablonas 2020-11-03 10:39:51 38.5 KB
Skaidrių šablonas 2020-11-03 10:43:54 946 KB
Dalykų modulių programa  2020-11-03 10:41:36 18.15 KB
Darbo laiko grafiko forma 2020-11-03 10:40:04 30 KB
Prašymas dėl darbo užmokesčio pažymos išdavimo 2020-11-03 10:35:06 25 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo  2020-11-03 10:35:13 12.24 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio netaikymo 2020-11-03 10:35:19 12.25 KB
Prašymas centralizuotai buhalterijai dėl darbo užmokesčio pervedimo 2020-11-03 10:35:29 12.56 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2020-11-03 10:35:37 12.08 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2020-11-03 10:36:15 12.3 KB
Pavaduotų/vestų pamokų ataskaita 2020-11-03 10:49:15 12.28 KB
Išplėstinis klasės sąrašas 2020-11-03 10:45:27 28.5 KB
Individualizuota programa 2020-11-03 10:41:43 42 KB
Pritaikyta programa 2020-11-03 10:41:52 25.5 KB
Stebėtos pamokos pažyma 2020-11-03 10:42:52 53.5 KB
Pažyma mokytojams, kurie vyksta stebėti pamokų 2020-11-03 10:42:59 24.5 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo 2020-11-03 10:36:27 25.5 KB
Prašymas tėvų dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2020-11-03 10:36:41 26 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 2020-11-03 10:36:53 16.98 KB
Turizmo renginio programa 2020-11-03 10:42:12 40.5 KB
Tėvų informavimas apie organizuojamą išvyką 2020-11-03 10:40:16 28.5 KB
Saugos instruktažo rekomendacijos 2020-11-03 10:48:47 34.5 KB
Saugos registravimo žurnalas 2020-11-03 10:48:56 48 KB
Programos dalyvių sąrašas 2020-11-03 10:45:36 42.5 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo priedai
Prašymo į PUG priėmimo forma  2020-11-03 10:29:38 14.2 KB
Tėvų prašymas pateisinti praleistas pamokas (1 priedas) 2020-11-03 10:20:55 12.27 KB
Tėvų informacija dėl mokinio nedalyvavimo pamokose (2 priedas) 2020-11-03 10:21:04 12.39 KB
Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamosios priežasties praleistų pamokų (3 priedas) 2020-11-03 10:21:15 12.12 KB
Progimnazijos nelankymo apskaitos lapas (4 priedas) 2020-11-03 10:21:38 17.35 KB
Informacija apie praleistas pamokas mokslo metais (5 priedas) 2020-11-03 10:27:03 12.73 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis veiklos planas 2018-2020 m. m. 2020-04-06 10:26:30 105.72 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2019 metų veiklos planas 2020-04-06 10:28:19 8.98 MB
Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo 2019-2020 m. m. planas 2020-04-06 10:32:24 9.01 MB
Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo 2018-2019 m. m. planas 2020-04-06 10:42:21 13.2 MB
Strateginis veiklos planas 2015-2017 m.m. 2020-04-06 11:04:36 132.35 KB
Savaitės veiklos planai
Lapkričio 16-22 2020-11-15 12:19:36 42.63 KB
Lapkričio 9-15 2020-11-15 12:19:36 36.76 KB
Lapkričio 2-8 2020-11-15 12:19:36 33.26 KB
Spalio 19-25 2020-11-15 12:19:36 33.16 KB
Lapkričio 23-29 36.69 KB
Ugdymo planai
Pradinio ugdymo planas 2020/2021 m. m. 2020-10-26 11:05:08 532.98 KB
Pagrindinio ugdymo planas 2020/2021 m. m. 2020-10-26 11:07:14 728.84 KB
Veiklos ataskaitos
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2020-04-06 10:48:10 16.59 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2020-04-06 10:48:33 132.7 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo išvada 2020-04-06 10:47:36 339.62 KB
Veiklos planai
Ugdomosios veiklos priežiūros planas 2018 2020-04-06 10:55:03 2.53 MB
Veiklos planas 2016 2020-04-06 10:56:56 111.91 KB
Veiklos planas 2017 2020-04-06 10:57:31 83.25 KB
Veiklos planas 2018 2020-04-06 10:58:04 109.29 KB
Veiklos planas 2020 2020-04-06 10:58:41 925.59 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita (2020-04-24 d. duomenis) 2020-11-03 22:10:03 4.92 MB
Finansinės būklės ataskaita (2020-06-30 duomenis) 2020-11-03 22:09:48 4.39 MB
Finansinės būklės ataskaita 3 ketvirtis (pagal 2020-09-30 duomenis) 2020-11-10 16:09:53 4.56 MB
2019 metų ataskaitos
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas ir ataskaita (2019 m. kovo 31 d.) 2020-11-03 22:11:48 4.48 MB
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (II ketvirtis) 2020-11-03 22:11:57 1.97 MB
Finansinės būklės ataskaita (2019 m. birželio 30 d.) 2020-11-03 22:12:07 2.6 MB
Finansinės būklės ataskaita (2019 m. rugsėjo 30 d.) 2020-11-03 22:12:17 3.42 MB
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (III ketvirtis) 2020-11-03 22:12:29 1.99 MB
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (2019-09-30 III ketvirtis) 2020-11-03 22:12:40 4.65 MB
Metinė finansinės būklės ataskaita (pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis) 2020-11-03 22:12:52 3.41 MB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-04-01 17:39:28 2.49 MB
NŠ tvarkaraštis I pusmetis 2020-10-16 14:26:03 1.6 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimo aprašas 2020-10-31 12:08:42 2.63 MB
20 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2020-10-31 12:08:42 12.57 MB
20 dienų valgiaraštis 11 metų ir vyresniems vaikams 2020-10-31 12:08:43 13.97 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 metų ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaita (III ketvirtis) 2020-11-11 18:17:47 10.7 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (II ketvirtis) 2020-11-11 18:21:55 8.92 MB
Biudžeto vykdymo rinkinys (I ketvirtis) 2020-11-11 18:17:47 6.12 MB
2019 metų ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita (2019-10-14 Nr. 4) 2020-11-03 22:30:12 5.24 MB
Pajamų, įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2019-03-31 ketvirtinė) 2020-11-03 22:30:18 540.55 KB
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas ir ataskaita (2019 m. I ketvirtis) 2020-11-03 22:30:27 7.52 MB
Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita (2019-07-10 Nr. 2) 2020-11-03 22:30:35 7.66 MB
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas (2019 m. II ketvirtis) 2020-11-03 22:30:42 821.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019 m. III ketvirtis) 2020-11-03 22:30:50 5.78 MB
Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita (2019-10-17 Nr. 3) 2020-11-03 22:30:56 3.85 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019-09-30 III ketvirtis) 2020-11-03 22:31:03 0.97 MB
Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-11-03 22:31:08 11.09 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2020-10-29 17:31:36 415.04 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-10-29 17:31:36 306.29 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės aprašas 2020-10-29 17:31:36 184.5 KB
Mokymo priemonės 2020-10-29 17:31:36 16.4 KB
Įsigyti vadovėliai 2020-10-29 17:31:36 16.16 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raseinių Šaltinio progimnazijos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 43.86 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 1.98 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (Tamo) 2020-04-06 10:13:55 83.5 KB
Garbės nario vardo suteikimo nuostatai 2020-04-06 10:13:55 16.94 KB
Doros ir garbės švyturio vardo nominacijos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 14.56 KB
Tėvų klubo įstatai 2020-11-03 09:31:39 108.5 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2020-11-03 21:57:53 2.19 MB
2019-12-31 V1-348 atsakingas asmuo 2020-11-03 21:59:33 312.95 KB
Antikorupcijos švietimo programa 2019-2022 2020-11-03 22:00:28 1.91 MB
Informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas 2019 m. 2020-11-03 22:01:58 4.76 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo 2020-04-01 11:03:18 1.4 MB
Direktoriaus įsakymas dėl naujo nario pakeitimo vaiko gerovės komisijoje 2020-04-01 11:03:56 682.7 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-04-01 11:04:22 42.88 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 4 priedas 2020-04-01 11:04:38 1.38 MB
Įsakymo dėl vaiko gerovės komisijos pakeitimo 2020-10-21 17:17:43 1.14 MB
Švietimo būklės rodikliai Atnaujinta Dydis
2019 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 4.93 MB
2017 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.14 MB
2016 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 7.73 MB
2015 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.96 MB
2014 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.07 MB
2012 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 5.93 MB
2011 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 8.02 MB
2010 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 3.16 MB
2009 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 3.16 MB
Pailginta mokymosi dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugų teikimo sutartis 2020-10-31 11:57:13 23.11 KB
Pailgintos darbo dienos grupės veiklos nuostatai 2020-10-31 11:58:33 0.97 MB
Tėvų prašymas dėl priėmimo į pailgintą mokymosi dienos grupę ir sutikimas 2020-10-31 12:15:49 16.98 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-10-31 12:12:37 9.27 MB
Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų vertinimo aprašas 2020-10-26 11:40:01 26.23 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas 2020-04-01 16:52:41 3.01 MB
Mokytojų pareigybių aprašas 2020-10-21 16:44:08 8.22 MB
Pradinio ugdymo planas 2020/2021 m. m. 2020-10-26 11:05:08 532.98 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokytojų pareigybių aprašas 2020-10-21 16:44:08 8.22 MB
Pagrindinio ugdymo planas 2020/2021 m. m. 2020-10-26 11:07:14 728.84 KB
Vertinimai Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų vertinimo aprašas 2020-10-26 11:40:01 26.23 KB
Įsakymas dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo 24 punkto pakeitimo 2020-04-01 17:27:01 516.55 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2020-04-01 17:27:32 42.53 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-04-01 17:28:07 34.36 KB
Paskatinimai ir apdovanojimai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl pareikštų padėkų mokytojams ir pagalbos mokytojui specialistams 2020-04-06 11:05:37 34.31 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2020-11-16 18:28:08 10.73 MB
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. III ketvirtis) 2020-11-16 18:28:08 11.39 KB
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. II ketvirtis) 2020-11-16 18:28:08 11.47 KB
Atestacijos komisijos dokumentai Atnaujinta Dydis
Atestacinės komisijos darbo reglamentas 2020-07-16 00:13:17 61.5 KB
Perspektyvinė atestacijos programa 2020-07-16 00:14:33 641.95 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į 1-8 klases) 2020-11-03 22:52:35 24.55 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į PUG grupę) 2020-11-03 22:52:51 24.37 KB