Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 1.98 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (TAMO) 2021-02-02 10:10:23 83.5 KB
Garbės nario vardo suteikimo nuostatai 2020-04-06 10:13:55 16.94 KB
Doros ir garbės švyturio vardo nominacijos nuostatai 2022-04-08 12:06:03 13.6 KB
Tėvų klubo įstatai 2020-11-03 09:31:39 108.5 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos nuostatai 47.99 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (darbininko) pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 26.77 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 28.47 KB
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 24.33 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 24.81 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 24.6 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 22.77 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 29.71 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 29.89 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 31.87 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:16 25.79 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-06-30 09:32:58 31.25 KB
Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos 2021-06-30 09:32:58 27.92 KB
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2021-10-22 20:07:31 16.98 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 21.43 KB
Mokinių priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją tvarkos aprašas 42.26 KB
Prašymo į PUG priėmimo forma  28.66 KB
Prašymas priimti į I klasę 28.94 KB
Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (5-8 kl.) 29.94 KB
Prašymo forma dėl priėmimo į pradinio ugdymo programą (2-4 klasės) 29.2 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas 26.09 KB
Prašymas tėvų dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2023-04-25 15:48:50 42 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo (pirmos ir antros) 30.5 KB
Tvarkos
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 700.25 KB
Vertinimo tvarkos aprašas 2024-03-12 19:01:55 67.5 KB
Metodinės tarybos veiklos reglamentas 2022-09-30 10:32:35 1.42 MB
Kompetencijų aprašas (1 priedas) 2024-03-12 19:01:55 20.81 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 9.27 MB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 42.37 KB
Dokumentų valdymo aprašas 2022-09-30 10:32:35 750.93 KB
Dokumentų valdymo aprašo 1-3 priedai 2022-09-30 10:32:35 70.89 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2022-09-30 10:32:35 36.52 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 356.71 KB
Darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 406.97 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 34.04 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 27.97 KB
Darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 22.96 KB
Įsakymas ,,Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo dėl padidėjusio kompensavimo įkainio nuo 2022-07-01 2022-09-30 10:32:35 36.77 KB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 187.5 KB
Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 98.34 KB
Informacijos apie pažeidimus Raseinių Šaltinio progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 35.25 KB
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-09-30 10:32:35 209.35 KB
Buhalterinės apskaitos vadovas nauja redakcija.docx 2022-09-30 10:32:35 247.6 KB
Įsakymas dėl darbo tvarkos taisyklių papildymo ( 2022-09 V1) 2022-09-30 13:02:03 37.55 KB
Netarnybinio automobilio naudojimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 306.08 KB
Vidaus kontrolės aprašas su priedais 2022-09-30 10:32:35 3.57 MB
Dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 40.61 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2023-2025 metų 19.43 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-12-06 13:39:51 20.02 KB
Psichologo ir socialinio pedagogo konsultacijų/užsiėmimų efektyvumo vertinimo tvarkos aprašas 3.57 MB
Vaiko gerovės komisijos (VGK) darbo organizavimo tvarkos aprašas 47.2 KB
Bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje tvarkos aprašas 19.5 KB
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo aprašas 34.23 KB
2023-10 v1- smurto artimoje aplinkoje aprašo priedai 141.45 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-10-17 21:02:22 27.94 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (su priedais) 50.02 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 561 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos Raseinių Šaltinio progimnazijoje politika 2022-11-16 16:17:19 54.11 KB
Pranešk apie smurtą ir priekabiavimą progimnazijoje 2022-11-16 16:17:19 18.56 KB
Psichologinės rizikos darbe klausimynas 2022-11-16 16:17:19 18.73 KB
Darbuotojų psichologinės rizikos darbe analizė pagal gautus darbuotojų atsakymus 2022-11-16 16:17:19 21.86 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Šaltinio progimnazijos strateginis planas 2024-2026 2024-04-02 17:37:23 95.35 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos veiklos tobulinimo planas (kokybės krepšelis) 2024-04-02 17:37:23 227.46 KB
2022-10-10 v1- isakymu_tvirtinamas_raseiniu_saltinio_progimnazijos_veiklos_tobulinimo_plano_patikslinimas_nr. 1 (1) 2024-04-02 17:37:23 34.94 KB
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. m.

2021-04-14 V1-70

2024-04-02 17:37:23 119.88 KB
Ugdymo planai
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2023-2024 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-08-31 07:51:40 154.08 KB
Veiklos ataskaitos
Raseinių Šaltinio progimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2023 m. 2024-03-08 11:40:47 1.39 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2024-03-08 11:40:47 1.51 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2024-03-08 11:40:47 21.65 MB
Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta ,,Raseinių Šaltinio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita'' 2024-03-08 11:40:47 5.67 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2024-03-08 11:40:47 16.59 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2024-03-08 11:40:47 132.7 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo išvada 2024-03-08 11:40:47 339.62 KB
Veiklos planai
Raseinių Šaltinio progimnazijos veiklos planas 2024 m. (su žemiau esančiais priedais) 2024-03-12 19:28:40 157.33 KB
1 priedas Pradinių klasių mokytojų MG veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 47.52 KB
2 priedas Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų MG veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 149.5 KB
3 priedas Užsienio kalbų mokytojų MG veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 46.34 KB
4 priedas DUGST MG veiklos planas 2024-03-12 19:29:11 45.58 KB
5 priedas Menų, technologijų ir fizinio ugdymo MG veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 41.56 KB
6 priedas 5-8 kl. vadovų MG veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 40.14 KB
7 priedas Bibliotekos veiklos planas 2024-03-12 19:29:38 35.55 KB
8 priedas Metodinės tarybos veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 40.23 KB
9 priedas Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 41.07 KB
10 priedas Mokinių tarybos veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 32.4 KB
Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas 2024-03-12 19:28:40 24.85 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos veiklos planas 2023 metams (su pataisymais 2023 m. gegužės mėn.) 2024-03-12 19:28:40 729.48 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 2023-11-27 13:09:42 19.35 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 2023-11-27 13:09:42 21.15 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 2 priedas (duomenų subjekto teisių įgyvendinimo) 2021-02-15 14:56:02 16.81 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 4 priedas (konfidencialumo įsipareigojimas) 2021-02-15 14:58:55 15.9 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 6 priedas (pranešimas apie asmens duomenų apsaugos pažeidimą) 13.62 KB
Darbuotoju veiklos vertinimo aprasas ir formos prie 2022-06 isakymo v1- (1) 40.17 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo 1-3 priedai 25.12 KB
Prašymo į PUG priėmimo forma  28.66 KB
Sutikimų, sutarčių, aktų formos
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 2023-11-27 13:09:42 19.35 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 2023-11-27 13:09:42 21.15 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo medžiagos darbų perdavimo - priėmimo ir saugojimo aktas 2021-10-22 20:06:15 20.09 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės sutarties forma 2021-10-22 20:06:54 23.11 KB
Pradinio ugdymo programos sutarties forma 2021-08-27 15:36:41 33.67 KB
PUG sutarties forma 28.51 KB
Pagrindinio ugdymo programos sutarties forma 2021-08-27 15:36:06 36.91 KB
Programų, prašymų, sąrašų formos
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2021-10-22 20:07:31 16.98 KB
Prašymas dėl vykimo nuosavu automobiliu 2023-08-24 13:19:33 17.1 KB
Prašymas dėl vykimo visuomeniniu transportu 2023-08-24 13:19:38 18.01 KB
Prašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo 2023-08-24 13:19:44 12.24 KB
Prašymas dėl komandiruotės nuosavu automobiliu 2023-08-24 13:19:48 16.51 KB
Prašymas dėl vienos nemokamos laisvos dienos suteikimo 2023-08-24 13:19:52 12.21 KB
Prašymas dėl komandiruotės į užsienį 2023-08-24 13:19:56 16.37 KB
Ilgalaikių planų šablonas 2023-08-24 13:20:01 37 KB
Klasės vadovo veiklos plano šablonas 2023-08-24 13:20:05 51 KB
Neformaliojo švietimo programos šablonas 2023-08-24 13:20:10 38.5 KB
Skaidrių šablonas 2023-08-24 13:21:04 946 KB
Dalykų modulių programa  2023-08-24 13:21:08 18.15 KB
Darbo laiko grafiko forma 2023-08-24 13:21:13 30 KB
Prašymas dėl darbo užmokesčio pažymos išdavimo 2023-08-24 13:21:17 25 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo  2021-10-22 20:07:17 12.24 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio netaikymo 2023-08-24 13:21:21 12.25 KB
Prašymas centralizuotai buhalterijai dėl darbo užmokesčio pervedimo 2023-08-24 13:21:26 12.56 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2023-08-24 13:21:30 12.08 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2023-08-24 13:21:34 12.3 KB
Pavaduotų/vestų pamokų ataskaita 2023-08-24 13:21:38 12.28 KB
Išplėstinis klasės sąrašas 2023-08-24 13:21:42 28.5 KB
Prašymas dėl mokymosi sutarties nutraukimo 22.32 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 21.43 KB
Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 15.16 KB
Važiavimo išlaidų kompensavimo mėnesio ataskaita 14.96 KB
Ugdomojo projekto forma 2022-11-09 18.93 KB
Pritaikytos programos forma 18.19 KB
Individualizuotos programos forma 20.48 KB
Prašymas priimti į I klasę 28.94 KB
Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (5-8 kl.) 29.94 KB
Prašymo forma dėl priėmimo į pradinio ugdymo programą (2-4 klasės) 29.2 KB
Stebėtos pamokos pažyma 30 KB
Pažyma mokytojams, kurie vyksta stebėti pamokų 55 KB
Prašymas tėvų dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2023-04-25 15:48:50 42 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo (pirmos ir antros) 30.5 KB
Gamtosauginių mokyklų programa 291.58 KB
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas ir jo priedai
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2021-05-17 08:51:59 26.92 KB
Turizmo renginių programa 2023-08-24 13:21:46 40.5 KB
Tėvų informavimas apie organizuojamą išvyką 2023-08-24 13:21:51 33 KB
Saugos instruktažo rekomendacijos 2023-08-24 13:22:05 58.5 KB
Saugos registravimo žurnalas 2023-08-24 13:22:09 49 KB
Programos dalyvių sąrašas 2023-08-24 13:22:00 43 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo priedai
Tėvų prašymas pateisinti praleistas pamokas (1 priedas) 13.34 KB
2 priedas apsilankymo informacija-atmintinė tėvams 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m. ataskaitos
2023 m. metinis finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-03-13 21:43:34 233.18 KB
2023m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-13 21:43:34 471.78 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2024-03-13 21:43:34 237.94 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d. 2024-03-13 21:43:34 204.71 KB
2023 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2024-03-13 21:43:34 697.46 KB
Mokėtinų sumų ataskaita 2023 I ktv. 2024-03-13 21:43:34 224.85 KB
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas 2024-03-13 21:43:34 686.38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis 2024-03-13 21:43:34 196.79 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis 2024-03-13 21:43:34 233.8 KB
2022 metų ataskaitos
Šaltinio progimnazijos 2022 m. metinis finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-03-30 18:20:20 484.07 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis 2023-03-30 18:20:20 1.91 MB
2022 m. I ketvirčio tarpinių finansinių atskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023-03-30 18:20:20 298.26 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis 2023-03-30 18:20:20 247.32 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis 2023-03-30 18:20:20 208.09 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis 2023-03-30 18:20:20 271.1 KB
2022 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023-03-30 18:20:20 758.99 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis 2023-03-30 18:20:20 292.25 KB
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. rugsėjo 30 d. 2023-03-30 18:20:20 240.88 KB
2022 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023-03-30 18:20:20 703.76 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2023-03-30 18:20:20 207.75 KB
2021 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2021m. III ktv. 2021-11-19 21:26:44 397.88 KB
Šaltinio 2021 III ketv finansinių ataskaitų aišk. raštas 2021-11-19 21:24:19 650.51 KB
Finansinės būklės ataskaita (II ketvirtis) 2021-11-19 21:24:19 4.54 MB
Finansinės būklės ataskaita (I ketvirtis) 2021-11-19 21:24:19 4.54 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m. ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2024 I ketv. 2024-04-11 12:26:20 2.3 MB
2023 m. ataskaitos
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2023 m. IV ketv. 2024-03-13 21:57:47 166.32 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2023 IV ketv.zip 2024-03-13 21:57:47 2.7 MB
2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-13 21:57:47 384.93 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita už 2023 m. III ktv. turto n. 2024-03-13 21:57:47 199.53 KB
2023 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-13 21:57:47 385.23 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaitos 2024-03-13 21:57:47 2.52 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita 2023 I ktv. 2024-03-13 21:57:47 565.72 KB
2023 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-13 21:57:47 379.67 KB
2022 m. ataskaitos
I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2023-01-23 14:01:47 288.37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 2 ML 2023-01-23 14:01:47 294.56 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 1 SF 2023-01-23 14:01:47 298.3 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 7 SF baz. g 2023-01-23 14:01:47 288.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 6 ES kk 2023-01-23 14:01:47 306.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 5 SF kk 2023-01-23 14:01:47 291.52 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 3 SP t. n. 2023-01-23 14:01:47 286.22 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 4 ES 2023-01-23 14:01:47 286.38 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 sf 2023-01-23 14:01:47 201.28 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 sp t.n 2023-01-23 14:01:47 193.86 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 sf laiptų į stad. įreng. 2023-01-23 14:01:48 196.92 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 ml 2023-01-23 14:01:48 196.43 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 es erasmus proj. 2023-01-23 14:01:48 194.14 KB
2022m. programos sąmata nr. 10 sf kk 2023-01-23 14:01:48 198.35 KB
2022m. programos sąmata nr. 9 es kk 2023-01-23 14:01:48 200.87 KB
2022m. programos sąmata projektas socialinis sufleris raseiniuose 2023-01-23 14:01:48 280.36 KB
2022m. programos sąmata vb optimizavimas 2023-01-23 14:01:48 281.21 KB
2022m. programos sąmata sf vasaros stovyklos (1) 2023-01-23 14:01:48 283.99 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 12 SF 102 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 287.2 KB
2022m. programos sąmata erasmus projektas (3) 2023-01-23 14:01:48 283.2 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 11 SF 102 erasm. 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 288.31 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 10 VB op. 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 285.9 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 9 VB ukr. v. 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 288.05 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 8 SF 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 288.42 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 7 SF 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 289.82 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 6 KK 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 297.92 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 5 SF KK 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 292.37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 4 ES 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 287.59 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 3 SP tn 2 ketv.

2023-01-23 14:01:48 287.29 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 2 ML 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 294.53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 1 SF II ktv. 2023-01-23 14:01:48 298.19 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas 2023-01-23 14:01:48 291.04 KB
2022m. programos sąmata erasmus projektas šaltinio prog. 08.25 2023-01-23 14:01:48 194.91 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 1 SF III ketv. 2023-01-23 14:01:48 210.76 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 1 ML III ketv. 2023-01-23 14:01:48 206.68 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 3 SP tn III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.08 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 4ES III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.25 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. SF KK III ketv. 2023-01-23 14:01:48 204.79 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 1 ES KK III ketv. 2023-01-23 14:01:48 210.63 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 3 SF baz. III ketv. 2023-01-23 14:01:48 201.98 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 8 SF III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.74 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 9 VB III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.49 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 10 VB III ketv. 2023-01-23 14:01:48 198.64 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 11 SF 102 III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.44 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 12 SF 102 III ketv. 2023-01-23 14:01:48 199.68 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 13 SF 102 III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.09 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemone ataskaita 2022-09-30 (4 forma) 2023-01-23 14:01:48 641.61 KB
2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2023-01-23 14:01:48 455.16 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 14 ES karjeros sp. ktv. 2023-01-23 14:01:48 200.32 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 13 SF ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.08 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 12 102 ERASMUS ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 11 SF 102 ERASMUS ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.83 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 10 VB opt. ktv. 2023-01-23 14:01:48 198.05 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 9 VB ukr. ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.9 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 8 SF v. st. ktv. 2023-01-23 14:01:48 200.15 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 7 baz. g. ktv. 2023-01-23 14:01:48 201.39 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 6 k.k. ktv. 2023-01-23 14:01:48 210.15 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 5 SF KK. ktv. 2023-01-23 14:01:48 204.19 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 4 ES tn. ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.63 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 3 SP tn. ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.48 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 2 ML IV ktv. 2023-01-23 14:01:49 210.49 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 1 SF IV ktv. 2023-01-23 14:01:49 212.83 KB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 392.08 KB
2021 metų ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 1 SF IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 303.02 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. Nr. 3 MK IV KETV. 2022-01-18 14:42:54 291.49 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 3 SP t. n. IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 289.08 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 4 ES IV ketv. 2022-01-18 14:42:54 290.57 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 5 SF 1092 IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 283.72 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 211 VB IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 284.07 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 4 SP 2022-01-18 14:42:54 285.01 KB
Forma nr1 sp 11011 09.30 (1) (2) 2022-01-18 14:42:54 389.17 KB
Šaltinio prog. 2021 III ktv. – mokėtinos sumos 2022-01-18 14:42:54 391.83 KB
Šaltinio prog. biudžeto vykdymas aišk. raštas 2021 III ktv 2022-01-18 14:42:54 562.05 KB
Biudžeto sąmatos įvykdymo mėnesio ataskaita 2022-01-18 14:42:54 266.75 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 1 SF III ktv. 2022-01-18 14:42:54 298.67 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 2 MK III ktv. 2022-01-18 14:42:54 295.24 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 3 SP t. n. III ktv. 2022-01-18 14:42:54 284.67 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 4 ES III ktv. 2022-01-18 14:42:54 285.09 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 5 SF 1092 III 2022-01-18 14:42:54 287.35 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 6 VB III ktv. 2022-01-18 14:42:54 284.58 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita (II ketvirtis) 2022-01-18 14:42:54 1.4 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita (I ketvirtis) 2022-01-18 14:42:54 6.19 MB
2021 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-12-31 534.25 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-06-01 17:46:42 28.57 KB
NŠ 2023-2024 m. m. tvarkaraštis (2024-01-15) 2024-01-18 10:20:24 25.82 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
UAB ,,Maisto slėnis'' pirkimo sutartis 2024-01-17 08:24:14 0.96 MB
Mokinių maitinimo aprašas 2024-01-17 08:24:14 1.79 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2024-01-17 08:24:14 7.25 MB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresniems vaikams 2024-01-17 08:24:14 7.25 MB
Šaltų užkandžių/gėrimų asortimentas 2024-01-17 08:24:14 788.72 KB
15 dienų papildomas valgiaraštis 6-10 metų ir 11 m. ir vyresniems vaikams 2024-01-17 08:24:14 10.01 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės 2024-01-30 11:32:43 856.08 KB
Viešųjų pirkimų nešališkumo deklaracija 2024-01-30 11:32:43 21.29 KB
Viešųjų pirkimų inicijavimo paraiška 2024-01-30 11:32:43 28.66 KB
Konfidencialumo pasižadėjimas 2024-01-30 11:32:43 23.89 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2024 m. viešųjų pirkimų planas 2024-01-30 11:32:43 98.98 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2023 m. viešųjų pirkimų planas 2024-01-30 11:32:43 2.28 MB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinio elgesio taisyklės 2022-09-30 10:32:35 36.52 KB
Įsakymas dėl darbo tvarkos taisyklių papildymo ( 2022-09 V1) 2022-09-30 13:02:03 37.55 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos finansų kontrolės taisyklės 752.27 KB
2023-10 gautos paramos administravimo taisyklės 2023-10-12 08:53:36 36.38 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Patvirtinta 2023-2027 m. korupcijos prevencijos programa 2023-02- v1- 2023-02-22 10:57:41 31.08 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2023-02-22 10:57:41 2.19 MB
2019-12-31 V1-348 atsakingas asmuo 2023-02-22 10:57:41 312.95 KB
2022-05 pakeičiamas atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir administravimą 2023-02-22 10:57:41 178.49 KB
Antikorupcijos švietimo programa 2019-2022 2023-02-22 10:57:41 1.91 MB
Informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-22 10:57:41 4.76 MB
Dovanų vertinimo tvarkos aprašas 2023-02-22 10:57:41 319.53 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Direktoriaus įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo 2020-12-29 17:39:48 597.99 KB
Direktoriaus įsakymas dėl naujo nario pakeitimo vaiko gerovės komisijoje 2020-12-29 17:39:49 682.7 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-12-29 17:39:49 42.88 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 4 priedas 2020-12-29 17:39:49 1.38 MB
Įsakymo dėl vaiko gerovės komisijos pakeitimo 2020-12-29 17:39:49 1.14 MB
Vaiko gerovės komisijos (VGK) darbo organizavimo tvarkos aprašas 47.2 KB
Profesinio orientavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Karjeros specialisto darbo grafikas 2024-01-30 11:26:02 15.42 KB
Švietimo būklės rodikliai Atnaujinta Dydis
2019 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 4.93 MB
2017 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.14 MB
2016 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 7.73 MB
2015 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.96 MB
2014 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.07 MB
2012 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 5.93 MB
2011 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 8.02 MB
2010 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 3.16 MB
2009 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 3.16 MB
Pailginta mokymosi dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugų teikimo sutartis 2020-10-31 11:57:13 23.11 KB
Pailgintos darbo dienos grupės veiklos nuostatai 2020-10-31 11:58:33 0.97 MB
Tėvų prašymas dėl priėmimo į pailgintą mokymosi dienos grupę ir sutikimas 2020-10-31 12:15:49 16.98 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 9.27 MB
Prašymo į PUG priėmimo forma  28.66 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-01 18:30:24 29.58 KB
Prašymas priimti į I klasę 28.94 KB
Prašymo forma dėl priėmimo į pradinio ugdymo programą (2-4 klasės) 29.2 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
1 priedas biologijos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.45 KB
2 priedas chemijos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 30.21 KB
3 priedas dailės mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 29.8 KB
4 priedas gamta ir žmogus mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 29.79 KB
5 priedas etikos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 30.3 KB
6 priedas tikybos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.17 KB
7 priedas fizikos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 30.12 KB
8 priedas geografijos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.32 KB
9 priedas informaciniu technologiju mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.44 KB
10 priedas istorijos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.16 KB
11 priedas kūno kultūros mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 30.05 KB
12 priedas lietuvių ir literatūros mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.27 KB
13 priedas matematikos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 30.02 KB
14 priedas muzikos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 29.83 KB
17 priedas šokio mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 29.58 KB
18 priedas technologijų mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 31.28 KB
19 priedas užsienio kalbos mokytojo pareigybė 2022 m. 2022-06-01 19:05:08 29.82 KB
Žmogaus saugos mokytojo pareigybė 2022-06-01 19:05:08 31.41 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašas 2022-09-30 12:57:25 33.38 KB
Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (5-8 kl.) 29.94 KB
Karjeros specialisto darbo grafikas 2024-01-30 11:26:02 15.42 KB
Vertinimai Atnaujinta Dydis
Vertinimo tvarkos aprašas 2024-03-12 19:01:55 67.5 KB
Kompetencijų aprašas (1 priedas) 2024-03-12 19:01:55 20.81 KB
Bendrųjų kompetencijų vertinimo forma (2 priedas) 2024-03-12 19:01:55 22.55 KB
Kompetencijų vertinimo forma (3 priedas) 2024-03-12 19:01:55 20.95 KB
1-2 klasių mokinių savistabos lapai (4 priedas) 2024-03-12 19:01:55 29.3 KB
3-4 klasių mokinių savistabos lapas (5 priedas) 2024-03-12 19:01:55 32.88 KB
Asmeninės pažangos vertinimo forma (6 priedas) 2024-03-12 19:01:55 27.57 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
21 priedas krūvio sandara forma 2022 m. 31.37 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-04-09 11:27:47 95.76 KB
Atestacijos komisijos dokumentai Atnaujinta Dydis
Atestacinės komisijos darbo reglamentas 2020-07-16 00:13:17 61.5 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Duomenų apsaugos pareigūnas (kontaktai) 2023-11-27 13:09:42 12.99 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-27 13:09:42 776.53 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-27 13:09:42 746.96 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas 2023-11-27 13:09:42 23.98 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 2023-11-27 13:09:42 19.35 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 2023-11-27 13:09:42 21.15 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 24.6 KB
2017-11-14_nr. v1-293_ikt_naudojimo_ tvarka 2023-11-27 13:09:42 3.2 MB
2023-10-10 v1- vaizdo stebejimo aprasas (1) 2023-11-27 13:09:42 31.65 KB