Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 1.98 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (TAMO) 2021-02-02 10:10:23 83.5 KB
Garbės nario vardo suteikimo nuostatai 2020-04-06 10:13:55 16.94 KB
Doros ir garbės švyturio vardo nominacijos nuostatai 2022-04-08 12:06:03 13.6 KB
Tėvų klubo įstatai 2020-11-03 09:31:39 108.5 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos nuostatai 47.99 KB
Užsienio kalbų edukacinio centro įstatai 2020-12-08 22:22:28 83 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (darbininko) pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:18:34 26.77 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:19:16 28.47 KB
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:20:42 24.33 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:21:11 24.81 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:21:39 22.77 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:22:29 29.71 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:22:51 29.89 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:23:11 31.87 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:25:27 25.79 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:42:55 24.6 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-06-30 09:32:58 31.25 KB
Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos 2021-06-30 09:32:58 27.92 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas 2021-06-30 09:32:58 25.72 KB
Mokinių priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją tvarkos aprašas 2021-06-30 09:32:58 35.99 KB
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2021-10-22 20:07:31 16.98 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo 2021-06-30 09:32:59 25.5 KB
Prašymas priimti į I klasę 2021-06-30 10:27:13 26.4 KB
Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (5-8 kl.) 2021-06-30 11:14:52 26.92 KB
Prašymo į PUG priėmimo forma  2021-06-30 10:25:44 25.79 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 21.43 KB
Tvarkos
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 700.25 KB
Metodinės tarybos veiklos reglamentas 2022-06-13 19:37:35 1.42 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 9.27 MB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2020/2022 m. m. 2022-06-13 19:37:35 507.62 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 2022-06-13 19:37:35 42.37 KB
Dokumentų valdymo aprašas 2022-06-13 19:37:35 750.93 KB
Dokumentų valdymo aprašo 1-3 priedai 2022-06-13 19:37:35 70.89 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2022-06-13 19:37:35 36.52 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo aprašas 2022-06-13 19:37:35 356.71 KB
Darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 406.97 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-06-13 19:37:35 776.53 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-06-13 19:37:35 746.96 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 52.49 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 34.04 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 27.97 KB
Darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo aprašas 2022-06-13 19:37:35 22.96 KB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 187.5 KB
Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo aprašas 2022-06-13 19:37:35 98.34 KB
Tvarkos aprašas prie 2019-09-06 isakymo nr. v1-234 2022-06-13 19:37:35 35.25 KB
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-06-13 19:37:35 209.35 KB
Buhalterinės apskaitos vadovas nauja redakcija.docx 2022-06-13 19:37:35 247.6 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-06-13 19:37:35 1.21 MB
Netarnybinio automobilio naudojimo aprašas 2022-06-13 19:37:35 306.08 KB
Vidaus kontrolės aprašas su priedais 3.57 MB
Darbuotojų psichologinio spaudimo užtikrinimo politika
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-09-20 11:41:20 39.07 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo priedai (1 priedas) 2021-09-20 11:40:43 18.27 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo (2 priedas rizikos darbe klausimynas) 2021-09-20 11:40:03 19.59 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo (3 priedas rizikos darbe klausimynas) 2021-09-20 11:39:21 18.06 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo (4 priedas rizikos darbe analizė) 2021-09-20 11:38:14 20.78 KB