Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 700.25 KB
Metodinės tarybos veiklos reglamentas 2022-06-13 19:37:35 1.42 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 9.27 MB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2020/2022 m. m. 2022-06-13 19:37:35 507.62 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 2022-06-13 19:37:35 42.37 KB
Dokumentų valdymo aprašas 2022-06-13 19:37:35 750.93 KB
Dokumentų valdymo aprašo 1-3 priedai 2022-06-13 19:37:35 70.89 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2022-06-13 19:37:35 36.52 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo aprašas 2022-06-13 19:37:35 356.71 KB
Darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 406.97 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-06-13 19:37:35 776.53 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-06-13 19:37:35 746.96 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 52.49 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 34.04 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 27.97 KB
Darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo aprašas 2022-06-13 19:37:35 22.96 KB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 187.5 KB
Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo aprašas 2022-06-13 19:37:35 98.34 KB
Tvarkos aprašas prie 2019-09-06 isakymo nr. v1-234 2022-06-13 19:37:35 35.25 KB
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-06-13 19:37:35 209.35 KB
Buhalterinės apskaitos vadovas nauja redakcija.docx 2022-06-13 19:37:35 247.6 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-06-13 19:37:35 1.21 MB
Netarnybinio automobilio naudojimo aprašas 2022-06-13 19:37:35 306.08 KB
Vidaus kontrolės aprašas su priedais 3.57 MB
Darbuotojų psichologinio spaudimo užtikrinimo politika
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-09-20 11:41:20 39.07 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo priedai (1 priedas) 2021-09-20 11:40:43 18.27 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo (2 priedas rizikos darbe klausimynas) 2021-09-20 11:40:03 19.59 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo (3 priedas rizikos darbe klausimynas) 2021-09-20 11:39:21 18.06 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo (4 priedas rizikos darbe analizė) 2021-09-20 11:38:14 20.78 KB