Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 1.98 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (TAMO) 2021-02-02 10:10:23 83.5 KB
Garbės nario vardo suteikimo nuostatai 2020-04-06 10:13:55 16.94 KB
Doros ir garbės švyturio vardo nominacijos nuostatai 2022-04-08 12:06:03 13.6 KB
Tėvų klubo įstatai 2020-11-03 09:31:39 108.5 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos nuostatai 47.99 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (darbininko) pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 26.77 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 28.47 KB
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 24.33 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 24.81 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 24.6 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 22.77 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 29.71 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 29.89 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:15 31.87 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2024-03-08 11:46:16 25.79 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-06-30 09:32:58 31.25 KB
Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos 2021-06-30 09:32:58 27.92 KB
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2021-10-22 20:07:31 16.98 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 21.43 KB
Mokinių priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją tvarkos aprašas 42.26 KB
Prašymo į PUG priėmimo forma  28.66 KB
Prašymas priimti į I klasę 28.94 KB
Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (5-8 kl.) 29.94 KB
Prašymo forma dėl priėmimo į pradinio ugdymo programą (2-4 klasės) 29.2 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas 26.09 KB
Prašymas tėvų dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2023-04-25 15:48:50 42 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo (pirmos ir antros) 30.5 KB
Tvarkos
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 700.25 KB
Vertinimo tvarkos aprašas 2024-03-12 19:01:55 67.5 KB
Metodinės tarybos veiklos reglamentas 2022-09-30 10:32:35 1.42 MB
Kompetencijų aprašas (1 priedas) 2024-03-12 19:01:55 20.81 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 9.27 MB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 42.37 KB
Dokumentų valdymo aprašas 2022-09-30 10:32:35 750.93 KB
Dokumentų valdymo aprašo 1-3 priedai 2022-09-30 10:32:35 70.89 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2022-09-30 10:32:35 36.52 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 356.71 KB
Darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 406.97 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 34.04 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 27.97 KB
Darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 22.96 KB
Įsakymas ,,Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo dėl padidėjusio kompensavimo įkainio nuo 2022-07-01 2022-09-30 10:32:35 36.77 KB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 187.5 KB
Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 98.34 KB
Informacijos apie pažeidimus Raseinių Šaltinio progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas 2022-09-30 10:32:35 35.25 KB
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-09-30 10:32:35 209.35 KB
Buhalterinės apskaitos vadovas nauja redakcija.docx 2022-09-30 10:32:35 247.6 KB
Įsakymas dėl darbo tvarkos taisyklių papildymo ( 2022-09 V1) 2022-09-30 13:02:03 37.55 KB
Netarnybinio automobilio naudojimo aprašas 2022-09-30 10:32:35 306.08 KB
Vidaus kontrolės aprašas su priedais 2022-09-30 10:32:35 3.57 MB
Dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 40.61 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2023-2025 metų 19.43 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-12-06 13:39:51 20.02 KB
Psichologo ir socialinio pedagogo konsultacijų/užsiėmimų efektyvumo vertinimo tvarkos aprašas 3.57 MB
Vaiko gerovės komisijos (VGK) darbo organizavimo tvarkos aprašas 47.2 KB
Bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje tvarkos aprašas 19.5 KB
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo aprašas 34.23 KB
2023-10 v1- smurto artimoje aplinkoje aprašo priedai 141.45 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-10-17 21:02:22 27.94 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (su priedais) 50.02 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 561 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos Raseinių Šaltinio progimnazijoje politika 2022-11-16 16:17:19 54.11 KB
Pranešk apie smurtą ir priekabiavimą progimnazijoje 2022-11-16 16:17:19 18.56 KB
Psichologinės rizikos darbe klausimynas 2022-11-16 16:17:19 18.73 KB
Darbuotojų psichologinės rizikos darbe analizė pagal gautus darbuotojų atsakymus 2022-11-16 16:17:19 21.86 KB

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30