Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba yra aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), kitų progimnazijos bendruomenės narių atstovus bei progimnazijos rėmėjus svarbiausiems progimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Mokyklos tarybos nariai 2022 m.m. - 2023 m.m.  

Nr. Nario vardas, pavardė Pareigos taryboje,
(atstovavimas)
1. Sigita Beinorienė Tėvų atstovė
2. Kristina Viršilienė Tėvų atstovė
3. Ieva Bartusevičienė Tėvų atstovė
4. Jolita Mickūnienė Tėvų atstovė
5. Evaldas Gudžiūnas  Tėvų atstovas
6. Rytis Radavičius Tėvų atstovas
7. Silva Bartusevičienė Mokytojų atstovė
8. Jolanta Ačienė Mokytojų atstovė
9. Raimonda Latvienė Mokytojų atstovė
10. Jolanta Stankaitienė Mokytojų atstovė
11. Reda Stulgytė Mokytojų atstovė
12. Vaida Plučiuvienė Mokytojų atstovė
13. Liuba Vaigauskienė Mokytojų atstovė
14. Naidas Veryga (5c) Mokinių atstovas
15. Elzė Lukoševičiūtė (6b) Mokinių atstovė
16. Luna Maslauskaitė (7a) Mokinių atstovė
17. Gabrielius Bartusevičius (7a) Mokinių atstovas
18.  Augustė Bulotaitė (8a) Mokinių atstovė
19. Jonė Matusevičiūtė (8a) Mokinių atstovė
20. Ema Petrauskaitė (8a) Mokinių atstovė (pirmininkė)
21. Egidijus Šubinas Vietos bendruomenės atstovas
22. Vygantas Kilčiauskas Vietos bendruomenės atstovas
23. Darina Bražienė Vietos bendruomenės atstovė

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 1. Teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 2. Pritaria progimnazijos strateginiam planui, metiniam progimnazijos veiklos planui, progimnazijos ugdymo planams, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, direktoriaus metinei veiklos ataskaitai ir kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus.
 3. Teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 4. Svarsto ir vertina lėšų naudojimo tikslingumą, teikia pasiūlymus finansinei veiklai tobulinti;
 5. Vertina progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.
 6. Skiria tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus į mokytojų atestacijos komisiją (šiais atstovais negali būti renkami mokiniai).
 7. Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo progimnazijos sąskaitoje galimybes, teikia pasiūlymus dėl jų paskirstymo ir panaudojimo.
 8. Pasirenka progimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
 9. Kiekvienais metais įvertina progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir progimnazijos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl progimnazijos direktoriaus metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 10. Svarsto ir vertina metodinių grupių, mokytojų tarybos, mokinių tarybos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas, teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl jų įgyvendinimo.
 11. Teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 12. Svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

Progimnazijos tarybos atskaitomybė

Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito progimnazijos bendruomenei.

Atnaujinta: 2023-09-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.00 - 15.45