Istorija

Trumpa istorija

Istorijos mokytojas Arnas Zmitra


Raseinių Šaltinio progimnazijos istorija yra neatsiejama Raseinių krašto švietimo ir mokyklų istorijos dalis. Nors pirmieji švietimo židiniai Raseinių krašte fiksuojami XV a., tačiau progimnazijos istorija siejama su ypatingai sparčiu  mokyklų raidos etapu Lietuvoje – XX a1. Pokario metas Lietuvoje sparčiai daugėjo gyventojų, ne išimtis ir Raseinių miestas. 9 deš. pradžioje Raseinių mieste veikė 1-oji (dabar Viktoro Petkaus pagrindinė) ir 2-oji (dabar Prezidento Jono Žemaičio gimnazija), tačiau jos buvo perpildytos, kiekvienoje mokėsi daugiau kaip 1200 mokinių. 1982 m. Raseinių vykdomasis komitetas kreipėsi į LTSR valstybinį statybos reikalų komitetą su prašymu leisti projektuojamai 740 vietų 3-iajai Raseinių vidurinei mokyklai taikyti parengtą Širvintų miesto vidurinės mokyklos projektą. Po kurio laiko prašymas buvo tikslintas, pageidauta 1284 vietų naujos vidurinės mokyklos Raseinių mieste2

Dėl didėjančio gyventojų skaičiaus miestui reikėjo ne tik naujos vidurinės mokyklos, bet ir naujo, modernaus gyvenamojo ploto, darželio ir kt. Tuometinė Raseinių valdžia kompleksiškai sprendė minėtas problemas ir pradėjo Raseinių mieste formuoti naują – Šaltinio kvartalą. Laikraštyje „Naujas Rytas“ 1988 m. rajono architektas rašė: „Viso šiame rajone ateityje gyvens 4000 gyventojų, iš to skaičiaus 3537 gyventojai gyvens daugiaaukščiuose namuose. Mikrorajone bus trys visuomeniniai objektai. 1284 vietų vidurinė mokykla šiuo metu jau statoma, projektuojamas 320 vietų vaikų lopšelis-darželis su baseinu“3

Naujo kvartalo formavimui, o kartu ir mokyklos statybai buvo pasirinktas miesto pakraštys, skyręs miestą nuo Arškainių kaimo. Miesto gyventojai prisimena čia buvus labai šlapią  žemą vietą, vadinamą varlyne. Mokytoja Janina-Aldona Lazdauskienė prisimena mokyklos statybų pradžią: „Kai nusprendė toje vietoje statyti trečią vidurinę miesto mokyklą, trobeles nugriovė, pelkę nusausino, nukasė tas kalvas, išvežė nepaprastai daug žemių, nes ieškojo tinkamo grunto statybai, ir nutiesė platų kelią – Ateities gatvę“4

1987 m. vasario 19 d. Raseinių rajono architektas išdavė leidimą statyti mokyklą. Naujo objekto sąmatos vertė buvo 1 400 000 rublių, statyba patikėta A. Daugialos vadovaujamai RSO-2 (Raseinių statybos organizacija). Darbų vykdymo žurnale pirmasis įrašas padarytas 1987 spalio 5 d. Būtent ši diena ir laikoma mokyklos gimtadieniu5.

Pirmasis mokyklos direktorius Arvydas Bradulskis dar 1989 m. birželio 1 d. įdarbintas kaip mokyklos statybos priežiūros darbuotojas, o vėliau oficialiai tapo Raseinių 3-osios vidurinės mokyklos direktoriumi. A. Bradulskis pirmiausia į administraciją pasikvietė dirbti fizikos mokytoją Genę Sakalauskienę. Per pirmąjį 1989 m. pusmetį direktorius ir pavaduoja sutelkė naują mokyklos kolektyvą. 1989 m. rugsėjo 1 d. Raseinių 3-iojoje vidurinėje mokykloje prasidėjo pirmieji mokslo metai. Į mokyklą atėjo 821 mokinys, pradėjo dirbti 54 mokytojai6

Pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais imtasi kurti mokyklos identitetą. 1993 m. patvirtinti mokyklos herbas ir vėliava. Jų autorius -  tuometinis dailės mokytojas Gintautas Barakauskas. 1994 m. rusų kalbos mokytoja  Genutė Šantarienė sukūrė mokyklos himno žodžius, o muzikos mokytojas Ričardas Krivickas -  muziką. 1994 m. mokykla pakeitė savo pavadinimą – tapo Šaltinio vidurine mokykla7

2011 m. balandžio 6 d. naujose patalpose įkurtas mokyklos muziejus, veikiantis iki šiol. Muziejuje saugomos (ir eksponuojamos) įvairios vertybės (nuotraukos, įrašai, apdovanojimai, abiturientų dovanos, mokytojų asmeniniai daiktai ir kt.), susijusios su mokyklos gyvenimu. 

Vykdant švietimo reformą Lietuvoje Šaltinio vidurinė mokykla 2012 m. išleido paskutinę – XXIII – abiturientų laidą ir tapo Raseinių Šaltinio pagrindine mokykla, o nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.  pertvarkyta į progimnaziją.

Mokyklos pastatas statytas 1988 metais ir jo statybai naudotos medžiagos nebeatitiko šių dienų reikalavimų. Siekiant išsaugoti pastatą, t.y. pratęsti jo konstrukcijų gyvavimo laiką bei pagerinti vidaus patalpų mikroklimatą, šilumosaugą, reikėjo atlikti pastato rekonstravimą, kuris sumažintų šilumos nuostolius. Todėl didinant mokyklos pastato energetinį efektyvumą 2010 m. pradėtas ir įgyvendintas projektas „Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas“. Projektas įgyvendintas pagal VP3-3.4-Ū<-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. Atlikti darbai: apšiltintos išorės sienos ir cokolinė pastato dalis, pakeistos lauko durys bei seni langai, rekonstruota ir modernizuota elektros instaliacija ir apšvietimo sistema, apšiltintos pirmo aukšto grindys bei rekonstruotas ir apšiltintas sutapdintas stogas. Skirtas finansavimas – 772587,75 Eur (ES).

2012 m. (Valstybės investicijų programa, 194 045 Eur) ir 2016 m. (Švietimo įstaigų modernizavimo programa, 178 000 Eur) įgyvendintas projektas „Raseinių Šaltinio progimnazijos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas“.  Projektas finansuotas pagal Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų 2 prioriteto „Gyvenimo kokybė“ 2.2.2.2. priemonę „Švietimo įstaigų pastatų statyba, renovacija ir modernizacija bei infrastruktūros plėtra“. Bendra projektui skirtų lėšų suma – 1 727 000 Eur ES struktūrinių fondų lėšos, 715 000 Eur LR Valstybės biudžeto lėšos, 107 000 Eur Raseinių savivaldybės lėšos ir 178 000 Eur kitos viešosios lėšos. Įgyvendinant projektą Raseinių Šaltinio progimnazijoje buvo atlikti pastato vidaus apdailos darbai (suremontuotos, išdažytos mokomųjų kabinetų, klasių, koridorių sienos ir lubos, pakeista grindų danga), atnaujintos vandens, nuotekų ir šildymo sistemos. Įgyvendinus projekto 2 etapus, pagerėjo pastato išorinė ir vidinė būklė, mokinių ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygos. 2020 metais planuojamas paskutinis projekto etapas.

2017 m. parengtas investicijų projektas „Raseinių miesto bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas“. Mokyklos bendruomenė, įvertinusi esamą infrastruktūrą, įžvelgė, kad labiausiai reikia atnaujinti bibliotekos – skaityklos patalpas bei įrengti multifunkcines erdves individualiems mokinių užsiėmimams ir grupėms, kurios būtų pritaikytos tiek poilsiui, tiek popamokinei veiklai, tiek rengiant projektus bei vykdant kitas veiklas. Patalpos aprūpintos įrengimais ir baldais, reikalingais darbui, kūrybai, sportui, edukaciniams užsiėmimams. Progimnazijos bendruomenė šiandien džiaugiasi dviem moderniomis erdvėmis : multifunkcine (vietoje buvusios bibliotekos ir skaityklos) ir aktyvaus laisvalaikio (vietoje buvusių rūbinių patalpų pastato pusrūsyje). Rangos darbai – 155018,50 Eur ; baldai ir įranga – 94220,08 Eur.

2018 m inicijuotas progimnazijos stadiono investicijų projektas, vadovaujantis poreikiu atnaujinti mokyklos lauko sporto infrastruktūrą, kuri fiziškai nusidėvėjusi ir nesaugi. 2019 m. parengtas investicijų projektas „Raseinių Šaltinio progimnazijos stadiono Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstrukcija“. Numatoma projekto vertė – 333 813,00 Eur. Finansavimo šaltiniai: Valstybės investicijų programos lėšos (Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programa) – 232 000,00 Eur. Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 101 813,00 Eur

Nuo mokyklos statybos pradžios iki 2007 m. mokyklos direktoriumi buvo iš Betygalos kilęs fizikos mokytojas Arvydas Bradulskis.  Mirus pirmajam direktoriui (palaidotas Betygalos kapinėse), mokyklos vadovo vairą perėmė istorijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja Vaiva Zubrickienė. Ji mokyklai vadovauja iki šiol. 

--------------

Šaltiniai

 1Raseinių rajono mokyklos. Sud. Regina Petreikienė. Kaunas, 2004, p. 8.

2Raseinių kraštas. Sud. A. Pocius. Kaunas, 2008, p. 388.

3Daunora, Algis. „Koks bus „Šaltinio“ rajonas“. „Naujas Rytas“, 1988 m. lapkričio 26 d., Nr. 142 (6259).

4Raseinių rajono mokyklos. Sud. Regina Petreikienė. Kaunas, 2004, p. 159.

5Ten pat. 

6Ten pat, p.160.

7Ten pat.

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.